Newsletter

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w miejscowości Iwanowice Dworskie

Iwanowice: Modernizacja oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w miejscowości Iwanowice Dworskie
Numer ogłoszenia: 244006 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iwanowice , Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, tel. 012 3884003, faks 012 3884030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w miejscowości Iwanowice Dworskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w miejscowości Iwanowice Dworskie obejmująca następujący zakres robót: 1)Stacja zlewcza ścieków dowożonych: Zaprojektowano stację zlewczą ścieków dowożonych z sitem i pomiarem firmy ENKO lub równoważnym. Stacja zlewcza wykonana będzie jako pomieszczenie kontenerowe, w którym zamontowane będzie urządzenie pomiarowe. Stacja ma umożliwić: pomiar objętości dowożonych nieczystości; hermetyczny zrzut; pomiar, temperatury, pH, przewodności; identyfikację dostawców; Kontener stacji zlewczej o wymiarach 2,5x3,5m, usytuowany zostanie na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej, ok 0,15 m poniżej poziomu drogi wewnętrznej, aby umożliwić grawitacyjny spust ścieków dowożonych z wozu asenizacyjnego. W ścianie stacji zamontowana zostanie szybko-złączka typu STORZ lub równoważna zapewniająca hermetyczny spust ścieków dowożonych. Do kontenera stacji doprowadzona zostanie woda rurociągiem PE Dn32. Woda wprowadzona zostanie do kontenera poprzez płytę fundamentową w rurze osłonowej 75 PCV w ociepleniu. Ze stacji zlewczej ścieki będą odprowadzone rurociągiem grawitacyjnym 160 PCV do zbiornika zlewczego. Do stacji zlewczej doprowadzona zostanie energia elektryczna. 2)Zbiornik zlewny ścieków dowożonych: Zaprojektowano dodatkowy zbiornik zlewny o Vcz=50m3 będzie powiązany technologicznie z istniejącym zbiornikiem o kubaturze 23m3. Zbiorniki będą z sobą współpracować jako naczynia połączone. Współpraca zbiorników poprzez wykonanie połączenia rurociągiem Dn200 PVC. Połączenie należy wykonać z zastosowaniem przejścia szczelnego wg rysunku I-4/T. Nad zbiornikiem zostanie posadowiony nowo projektowany budynek na prasę i dmuchawę. Zbiornik zaprojektowano jako zbiornik prostokątny, w konstrukcji żelbetowej. Wymiary projektowanego zbiornika 7,20x4,20x2,80m. Pojemność użyteczna zbiornika projektowanego Vuż = 50 m3. Zbiornik wykonany zostanie jako podterenowy, całkowicie szczelny. Zbiornik wyposażony zostanie w 2 otwory inspekcyjne o wymiarach 0,6x0,6 m. Przyjęto 24 szt. dyfuzorów talerzowych napowietrzających firmy Akwatech typ240 lub równoważne - przy wydajności jednostkowej 3- 3,5 m3/h. Do zbiornika zlewnego powietrze doprowadzone zostanie rurociągiem stalowym Dn 50 mm, na którym zamontowany będzie zawór grzybkowy Dn 50 służący regulacji natężenia powietrza i zawór kulowy Dn 50 odcinający. Z istniejącego zbiornika ścieki będą przepływać do zbiornika projektowanego. 3)Budynek techniczny: Zaprojektowano budynek wolno-stojący, niepodpiwniczony, stojący częściowo na zbiorniku ścieków dowożonych. Wysokość w świetle pomieszczeń wynosi 3,0 m. Dach stromy, wielo-spadowy zrównany z dachem wiaty do składowania odwodnionego osadu. Powierzchnia zabudowy ca 23,2 m2. Konstrukcję nośną stanowią mury zewnętrzne podłużne, ławy fundamentowe, żelbetowe zbrojone wzdłużnie. Lokalizacje obiektu pokazano na rysunku nr. I-1/T. W budynku zamontowane zostaną: a)Istniejąca prasa do odwadniana osadu Monobelt NP 08 CEK o wydajności Q=5 m3/h; b)Istniejący zestaw do dozowania polielektrolitu CMP10 -XL, Q = 350 l/h; c)Proj. stacja higienizacji osadów typ MHIG-03, Q = 12-70kg/h lub równoważna; d)Proj. przenośnik ślimakowy PS Ekofinn-Pol lub równoważny; e)Proj. zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01 lub równoważny; f)Proj. dmuchawa ROBOX S15/1 2.2 kW lub równoważna; W projektowanym budynku ściany i posadzkę należy wyłożyć płytkami ceramicznymi. Wody opadowe z dachu dobudowywanej części należy odprowadzić rynnami na tereny zielone. Budynek należy wyposażyć w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną siły i światła, odgromową, teletechniczną, sygnalizację awaryjną, ogrzewanie elektryczne oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Wg rysunku nr I-3/T. 4)Zadaszone składowisko odwodnionego osadu: Na terenie modernizowanej oczyszczalni, istniejące składowisko osadu zostanie poddane modernizacji. Projektuje się wydłużenie istniejącego składowiska o 2 m. Podłoże pola składowego o wymiarach ca 14,00 x 6,50 m wyniesie 91 m2. Przewidziano możliwość wjazdu samochodu z kontenerem. 5)Plac manewrowy: Zaprojektowano plac manewrowy, który usytuowany zostanie na działce nr 358/2. Wg rysunku nr I-1/T. Plac ten zostanie połączony z istniejącą drogą dojazdową do oczyszczalni. Powierzchnia placu manewrowego 104 m2. Przekrój typowy nawierzchni placu na terenie oczyszczalni: a)Kostka betonowa wibro - prasowana gr. - 8 cm b)Podsypka piaskowa gr. - 3 cm c)Wysiewka kamienna (0 - 40gr.) - 5 cm d)Kruszywo naturalne łamane lub żużel od 64 do 90 cm Łączna grubość warstw (80cm - 106 cm) 6)Odwodnienie placu manewrowego: Odwodnienie nawierzchni placu manewrowego oczyszczalni zaprojektowano jako powierzchniowe. Odpływ wód deszczowych umożliwią odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne (rys.I-1/T). 7)Projektowane ogrodzenie z bramą wjazdową: Zaprojektowano przesuwną bramę wjazdową, której wymiar w świetle wynosi 4,0 m. Bramę wjazdową należy osadzić w fundamencie betonowym o wym. 50x50x120 cm. 8)Obiekty do likwidacji lub wyłączenia z eksploatacji istniejącej oczyszczalni: Z eksploatacji wyłączony zostanie istniejący punkt zlewny. 9)Obiekty liniowe: Dla projektowanej modernizacji oczyszczalni należy wykonać następujące ciągi technologiczne: a) Sieci między-obiektowe projektowane: Na terenie oczyszczalni należy wykonać i zmodernizować następujące sieci: odprowadzenie ścieków sanitarnych i odcieków technologicznych z budynku obsługi - PVC Dn200/4.9 (przekładka), rurociąg z komory stabilizacji do prasy filtracyjnej PE 50 Dn 63/3.6 (przekładka), rurociąg wody pitnej PE Dn 32 mm do prasy odwadniania osadu i stacji zlewczej (projektowany), rurociąg doprowadzenia ścieków dowożonych do zbiorników ścieków dowożonych PVC Dn160 (projektowany). Układ sieci przedstawiono na rysunku nr I-1/T. b) Rurociągi tłoczne ścieków surowych - przekładka: W związku z projektowanym budynkiem technicznym należy przełożyć istniejący rurociąg odprowadzenia ścieków sanitarnych i technologicznych z budynku obsługi. Szczegóły przedstawiono na rys. nr I-1/T. 2.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ, Projekt budowlany stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3.W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji na których wystąpiła szkoda z winy Wykonawcy; podczas prowadzenia robót w pasie drogowym, opracowania projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego, zamknięcia ulicy, oznakowania, zabezpieczenia, itp.; wykonania i uzgodnienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z kompletem dokumentów do nadzoru budowlanego (na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego), 4.Informacje i wymagania dodatkowe: Zamawiający zapewnia na własny koszt wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego; uczestnik przetargu powinien przeprowadzić wizytację miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie robót; 5.Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą Załącznik Nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.22.32.20-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.22.35.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2.Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert: 1)w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego B.S. Słomniki/O Iwanowice nr 77 8614 0001 0020 0000 1720 0021 lub w jednej z poniżej podanych form: 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3.Sposób przekazania: 1)W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 2)W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice w kancelarii pok. Nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 4.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy przedstawić wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch zadań związanych z przeprowadzeniem modernizacji, budowy, przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości równej lub większej niż 1 mln. zł. brutto (słownie: jeden milion złotych) - (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym - (Załącznik Nr 7 do SIWZ): (a)przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; (b)przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na modernizacji, budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 mln. zł. (słownie: jeden milion złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie (oryginał) takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (jeżeli czas uzyskania przedmiotowych dokumentów przekracza terminy właściwe dla poszczególnych postępowań ) lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub - rezygnacji z części zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub - Konieczności zmian w zakresie podwykonawstwa tj. a. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, b. zmiany części zamówienia którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom, c. wprowadzenie podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca oświadczył w ofercie, iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwanowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, pok. Nr 9 w godzinach 8:00-15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, Pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

s siwz_oczyszczalnie.zip (15129.1KB)

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ