Budżet Gminy Iwanowice na 2017 r.

Budżet Gminy Iwanowice na 2017 r.

Na sesji Rady Gminy Iwanowice, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwalono budżet Gminy na 2017 r. Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia uchwały budżetowej.

Uwagi wstępne

Projekt wydatków budżetu zawiera wyłącznie środki własne, także w przypadku działań które planujemy współfinansować ze źródeł zewnętrznych. W trakcie roku budżetowego, wraz z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia wartość budżetu i poszczególnych zadań będzie rosła o kwoty otrzymane w ramach dotacji unijnych czy z innych źródeł zewnętrznych. Powyższa uwaga nie dotyczy inwestycji drogowej Widoma-Iwanowice Dworskie, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW i znamy jej całkowity budżet.

Zatem wydatki majątkowe również obejmują wyłącznie środki własne. Jeśli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne to wzrosną proporcjonalnie do pozyskanych kwot. Budżet ma charakter inwestycyjny. Gdy zrealizujemy wszystkie planowane inwestycje, to z dofinansowaniem zewnętrznym wydatki majątkowe będą wynosić prawie 9 mln zł.

Plan przychodów i rozchodów

Dochody Gminy Iwanowice zaplanowaliśmy na kwotę 35 153 577,00 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 406 114,00 zł. Wydatki budżetu w 2017 r. zaplanowaliśmy na kwotę 35 157 002,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 4 617 138,56 zł. Planowany deficyt wyniesie jedynie -3 425,00 zł. Został on znaczenie zmniejszony w stosunku do projektu budżetu z dnia 15 listopada 2016 r. (wówczas wynosił -255 625,00 zł) gdyż zrezygnowaliśmy z budowy studni w Żerkowicach i tym samy z pożyczki WFOŚiGW na ten cel.

Przychody budżetu będą wynosić 1 437 985,00 zł. Na przychody będą się składać – emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 216 493,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie – 221 492,00 zł.

Rozchody budżetu będą wynosić – 1 434 560,00 zł i dotyczą: spłaty zadłużenia za lata 2011-13 w kwocie 1 290 000,00 zł, spłaty pożyczek z WFOŚiGW z lat 2012-16 w kwocie 144 560 zł (termomodernizacja SP Widoma, Przedszkola w Sieciechowicach, budowa kanalizacji Iwanowice Dworskie – Biskupice oraz Sieciechowice – I etap).

Dochody i wydatki odróżnia od przychodów i roz­chodów przejściowy oraz zwrotny charakter tych drugich. Deficyt budżetowy musi być pokryty przychodami.

Zaplanowana na 2017 r. emisja obligacji ma na celu spłatę kredytów z lat 2011-13, które stanowią najwyższą kwotę rozchodów w 2017 r. Moglibyśmy nie rolować kredytów zaciągniętych przez poprzedniego wójta, ale wówczas o 1 290 000,00 zł musielibyśmy zmniejszyć zaplanowane inwestycje.

Dochody gminy na 2017 r.

Największe dochody Gmina Iwanowice będzie miała w 2017 r. z podatków od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W sumie plan dochodów w tym dziale wynosi 10 139 989,00 zł. W tym

– z podatku rolnego od osób prawnych – 749 700 zł;

– z podatku rolnego od osób fizycznych – 2 336 610 zł;

– z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 833 579 zł.

Subwencja oświatowa zaplanowana jest na kwotę 8 927 592 ,00 zł; subwencja ogólna to kwota 3 099 188, 00 zł. Dochody w ramach działu Rodzina (w tym środki z budżetu państwa na program 500+) wyniosą 8 945 342,00 zł, a środki otrzymane na pomoc społeczną 522 458,16 zł. W ramach działu Oświata i wychowanie zaplanowaliśmy dochody na kwotę 1 629 211,00 zł w tym prawie 670 tys. zł z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu, opłat za wyżywienie, dotacji z budżetu państwa; 350 tys. zł z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2016 r. przez szkoły prowadzone przez osoby fizyczne i stowarzyszenie oraz 200 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do placówek przedszkolnych na terenie naszej gminy. W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy dochody na kwotę 1 087 152,00 zł, w tym 120 tys. zł z tytułu wpłat mieszkańców w związku z budową przydomowych oczyszczalni; 260 tys. zł z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej; 564 tys. zł z tytułu gospodarki odpadami (wpłaty za odbiór śmieci). Pozostałe dochody stanowią kwotę 802 645,04 zł i dotyczą m.in. dotacji z tytułu zadań zleconych przez administrację publiczną, dochodów z najmu i dzierżawy, dostarczania wody oraz dotacji z powiatu na budowę drogi powiatowej łączącej Widomą z Iwanowicami Dworskimi.

Wydatki gminy na 2017 r.

1. Transport i łączność – 2 952 013,79 zł

Na drogi planujemy w przyszłym roku wydać prawie 3 mln zł. Na pewno nie będą to wszystkie pieniądze, bowiem już wiemy o dofinansowaniu z tzw. “schetynówek” na drogę gminną w Grzegorzowicach Wielkich, ponadto otrzymamy wsparcie w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogi powiatowe. Na drogi gminne na obecną chwilę planujemy kwotę 1 519 038,12 zł (najdłuższe odcinki będą realizowane m.in. w Biskupicach, Lesieńcu, Sieciechowicach, Iwanowicach Włościańskich – Porwanów, Władysławie oraz Grzegorzowicach Wielkich). Na drogi powiatowe przeznaczamy wkład własny w kwocie 747 600 zł (planujemy dwie nowe nakładki na Krasieńcu Zakupnym oraz w Grzegorzowicach Wielkich od granicy z Gminą Gołcza do Sieciechowic). Na drogi wojewódzkie przeznaczamy 260 000 zł na chodniki w Poskwitowie, natomiast na drogi krajowe – 89 000 zł (chodnik w Domiarkach i Maszkowie).

2. Oświata i wychowanie – 12 880 155,33 zł

W ramach subwencji oświatowej będziemy finansować szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto 2 867 000 zł przeznaczymy na przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne. Jest to w większości wkład własny gminy. Od 1 stycznia br. otrzymamy subwencję jedynie na dzieci 6-letnie. Wydatki majątkowe w oświacie planujemy na kwotę 737 537,33 zł, którą przeznaczymy na inwestycje w szkołach w Celinach, Damicach, Widomej, Poskwitowie i Iwanowicach oraz przedszkolu w Sieciechowicach (budowa placu zabaw). Inwestycja w Poskwitowie uzależniona jest od zwrotu przez organ prowadzący tą szkołę kwoty ponad 108 tys. zł, którą w grudniu 2016 r. Gmina wypłaciła w związku z ugodą zwartą w sierpniu 2016 r. Organ prowadzący szkołę w Damicach dokonał już zwrotu kwoty 100 000 zł za 2016 r. Również organy prowadzące szkoły w Celinach i Widomej zwrócą niewykorzystaną dotację za 2016 r. W sumie zakładamy zwrot środków z dotacji na kwotę 350 000 zł.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 372 607,10 zł.

W ramach tego działu planujemy m.in. inwestycję w kanalizację w kwocie 932 199 zł w tym ponad 388 tys. zł na kanalizację sanitarną (Iwanowice “Ogrody”, Iwanowice-Poskwitów, Sieciechowice – dokończenie I etapu) i 418 tys. zł na oczyszczalnie przydomowe. Ponadto, sfinansujemy projekty nowych sieci kanalizacyjnych w Maszkowie – Żerkowicach, Iwanowicach – Ulesie i “ścieżka” na Poskwitów. Na gospodarkę odpadami przeznaczamy 582 000 zł, na wkład własny do projektów wymiany pieców – 20 000 zł, na inwestycje w oświetlenie uliczne 136 708, 10 zł.

4. Rolnictwo i łowiectwo – 485 000,00 zł

W tym dziale planujemy przeznaczyć na inwestycje w wodociągi kwotę 265 000 zł (m.in. połączenie wodociągów Krasiniec Zakupny – Sułkowice, projekt modernizacji wodociągów we Władysławie, Celinach i Grzegorzowicach Wielkich (ponad 5 km).

5. Turystyka – 271 000,00 zł.

W ramach tego działu rozpoczniemy rewitalizację Iwanowic (parking koło kościoła) budując tam nowoczesne zaplecze turystyczno-rekreacyjne. Całkowita wartość tego projektu wynosi 800 000 zł. Jeśli nie otrzymamy dofinansowania, rozpoczniemy I etap tej inwestycji z środków własnych w kwocie 271 000 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa – 264 649,42 zł

W ramach tego działu przeznaczymy na wydatki majątkowe kwotę 128 000 zł m.in. na projekty rewitalizacyjne w Maszkowie, Biskupicach i Sieciechowicach oraz sfinansujemy nadanie ulic w Sieciechowicach.

7. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 636 680,34 zł

Na wydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczamy kwotę 444 680,34 zł. W tym 100 000 zł na zakup samochodu strażackiego, 50 000 zł na zakup wyposażenia bojowego i pozostałą kwotę na inwestycje w remizach w Celinach, Damicach, Biskupicach, Władysławie, Zalesiu, Iwanowicach oraz przede wszystkim w Maszkowie, który będzie aplikował o dodatkowe dofinansowanie do Małopolskich Remiz.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 670 000,00 zł.

W ramach tego działu 480 000 zł wyniesie budżet Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, 20 000 zł przeznaczymy na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania kulturalne i 160 000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na świetlice w Lesieńcu, świetlicę KGW we Władysławie, świetlicę w Poskwitowie Starym).

9. Kultura fizyczna – 253 500,00 zł

W ramach tego działu 95 000 zł przeznaczymy na dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Iwanowice oraz 85 000 zł na wydatki majątkowe, w tym: na modernizację boisk w Naramie i Maszkowie, place zabaw w Zalesiu i Żerkowicach.

10. Administracja publiczna – 2 975 687,86 zł

W ramach tego działu planujemy przeznaczyć 50 000 zł na remonty w budynku Urzędu Gminy oraz 15 000 zł na wydatki majątkowe. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy planowane są w 2017 r. na kwotę 1 940 127 zł.

11. Pomoc społeczna i Rodzina – 1 338 720,16 zł + 9 031 468 zł.

W ramach pomocy społecznej sfinansujemy między innymi pobyt naszych mieszkańców z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej – 217 860 zł; zasiłki – 231 652 zł, usługi opiekuńcze – 30 000 zł; pomoc w zakresie dożywania – 39 476 zł. Na realizację projektu unijnego “Czas na zmiany” otrzymamy wsparcie w wysokości 246 461,16 zł, na Kluby Samopomocy (OWS dla seniorów) – 55 200 zł. W ramach działu Rodzina na program 500+ przeznaczymy kwotę 6 189 285 zł, na świadczenia rodzinne 2 624 804 zł a na wsparcie dla rodzin zastępczych – 65 000 zł. Na stypendia socjalne dla uczniów w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczymy kwotę 20 000 zł.

Szczegółowy plan inwestycji dla poszczególnych sołectw wraz z harmonogramem realizacji przedstawimy w najbliższym numerze Głosu Iwanowic. Zapraszam także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą budżetu, która była przedstawiona na grudniowej sesji Rady Gminy. Kompletna uchwała budżetowa na 2017 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową dostępna jest w Biuletynie informacji Publicznej.

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Poprzedni Bezpłatne szkolenia organizowane przez Urząd Skarbowy w Proszowicach
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek