Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice na rok 2021

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr O.4.2021
Wójta Gminy Iwanowice
z dnia 15 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice na rok 2021.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r . poz. 713) , art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1468 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1133) oraz Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r.,

Wójt Gminy Iwanowice zarządza, co następuje:

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs projektów w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice na rok 2021.
Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr O.4.2021

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 15 stycznia 2021r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2021 r.

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o postanowienia Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwały Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

I. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Iwanowice, a w szczególności poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Gminy oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Iwanowice.
Realizacja zadania publicznego odbywać się będzie poprzez: rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych polegający na uczestnictwie w zorganizowanych formach szkolenia sportowego;
rozwój sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych;
promocję sportu w środowisku wiejskim;
prowadzenie zajęć w różnych dziedzinach sportowych;
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad, rajdów oraz imprez o podobnym charakterze;
inne formy pomocy niezbędne przy realizacji zadania publicznego.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133), nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Iwanowice prowadzą działalność sportową.
Na realizację projektów w 2021 r. przeznacza się kwotę – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych.
Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Beneficjentem dotacji.

II. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 r.
Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwanowice, a beneficjentem, którego projekt zostanie wybrany.
Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą Wnioskodawca wnioskuje.
W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, beneficjent ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.
Dotacja wypłacana będzie na wydzielone konto bankowe określone w umowie.
Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia w formie załącznika do sprawozdania informacji o formach podejmowanych działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie informacji o realizacji zadań dotowanych z budżetu Gminy Iwanowice np. w mediach, w portalach społecznościowych, poprzez plakaty, ulotki, czy w prasie wraz z materiałami potwierdzającymi realizację powyższych działań promocyjnych (wymagane jest dołączenie wzorów ulotek, plakatów, wycinków z prasy).

III. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:

W konkursie projektów mogą uczestniczyć podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Iwanowice.
Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli dany podmiot przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w Uchwale Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Iwanowice.
Wysokość dotacji nie może być wyższa niż 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu.
Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, lub wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków w wysokości co najmniej 10 % wartości zadania.
Przedmiotem dotacji może być wsparcie podmiotu w zakresie projektu obejmującego pokrycie m.in.: wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,
kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, w tym wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
kosztów korzystania i utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy podmiotu,
transferu zawodnika między podmiotami,
zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na dany podmiot lub osoby w nim zrzeszone,
zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji.

IV. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2021 r. godz. 15:00w Urzędzie Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie (dziennik podawczy) – w zamkniętej kopercie z napisem: ” Konkurs projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice na rok 2021″, na druku wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy. Odrzuceniu podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski, w których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.
Do wniosku należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (potwierdzony podpisem, że od dnia wydania dane w nim zamieszczone nie uległy zmianie).
statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
merytoryczne sprawozdanie z działalności za ostatni rok.
oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami i podatkami według załącznika nr 1 do Ogłoszenia.

Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku spowoduje nieważność danego dokumentu.
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Iwanowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto w określonym terminie lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu oraz wzory jednolitych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań zostały określone w Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwale Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Wniosek o którym mowa w ogłoszeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz można go uzyskać w Urzędzie Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz na stronie Urzędu Gminy Iwanowice.

V. Miejsce i termin otwarcia wniosków:
Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 8 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Iwanowicach.
Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem przez Wójta Gminy Iwanowice.
Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej wniosków w oparciu o ustalenia określone odrębnym Zarządzeniem.
Dofinansowanie otrzymają projekty, które otrzymały największą liczbę punktów (minimum 60% całkowitej liczby punktów) aż do wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na konkurs.
Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice.

VI. Informacja o dotacjach przyznanych w 2020 r. na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu:

L.p.

Nazwa zadania

Organizacja

Kwota dotacji

1.

,,Orle zdrowie dla rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Iwanowice’’

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Iwanowice

50.000,00 zł

2.

,,Piłką do bramki’’

Ludowy Klub Sportowy Czarni’03 Grzegorzowice

22.000,00 zł

3.

,,Sport to zdrowie 2020’’

Ludowe Towarzystwo Sportowe Novi Narama

28.000,00 zł

RAZEM

100.000,00 zł

Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) do oferty należy dołączyć załączoną “Klauzulę informacyjną ogólną”.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Poprzedni Zaproszenie do składania ofert
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek