Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.

Szanowni Państwo,

Przekazuję Państwu syntetyczną informację z realizowanych zadań, przedsięwzięć i inicjatyw w mijającym roku 2016. Każdy, kto jest zainteresowany bardziej szczegółową informacją o corocznych dochodach i wydatkach, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej w marcu 2017 r. gdzie opublikuję szczegółowe Sprawozdanie Wójta Gminy Iwanowice za 2016 r. uwzględniające wszystkie, szeroko opisane dochody i wydatki oraz realizowane zadania roczne i wieloletnie.

Rok 2016 był dobrym rokiem dla Gminy Iwanowice. Zrobiliśmy ważny krok do przodu. Wybudowaliśmy kanalizację łączącą Biskupice z Sieciechowicami, zmodernizowaliśmy kilkanaście kilometrów dróg gminnych i powiatowych, powstały nowe place zabaw oraz zakupiliśmy grunty pod przyszłe inwestycje rekreacyjno-sportowe, zmodernizowaliśmy gruntownie trzy remizy OSP oraz rozpoczęliśmy modernizację wodociągów gminnych. Usprawniliśmy także pracę Urzędu Gminy, tworząc przyjazne Biuro Obsługi Klienta oraz nowe strony internetowe Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Strony te pozwalają na bieżący kontakt on line oraz informują na bieżąco o wydarzeniach i inicjatywach podejmowanych przez poszczególne jednostki i referaty Urzędu Gminy. Rozwinęły się również inicjatywy społeczne: Ośrodki Wsparcia dla Seniorów, sportowe i kulturalne konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, półkolonie dla dzieci w okresie wakacyjnym. Wreszcie unormowaliśmy sytuację w gminnej oświacie. Subwencja oświatowa praktycznie wystarcza nam do sfinansowania wydatków bieżących w szkołach samorządowych i prowadzonych przez niepubliczne organy prowadzące. Przekształcone w ubiegłym roku szkoły w Celinach, Sieciechowicach i Widomej funkcjonują bardzo dobrze i planują nowe inwestycje. Dzięki temu mamy dużo więcej środków na rozwój, w tym także na inwestycje oświatowe. Jesteśmy aktywni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych. W 2016 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na 3 projekty unijne. Jeden z PROW na przebudowę drogi powiatowej łączącej Iwanowice Dworskie – Widoma) oraz dwa z EFS (projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz e-Urząd przygotowany w partnerstwie m.in. z Gminą Zielonki). Całkowita wartość pozyskanych środków unijnych w 2016 r. wynosi ok. 3,5 mln złotych (bez wkładu własnego). Z pozostałych źródeł pozyskaliśmy w 2016 r. kwotę ponad 1,8 mln zł (kwota ta nie obejmuje pożyczek z WFOS).

Z zaplanowanych na 2016 r. inwestycji nie udało nam się zrealizować tylko jednego przedsięwzięcia: wybudowania studni w miejscowości Żerkowice w celu dodatkowego zasilenia zbiornikowa wody w Rzeplinie, który zabezpiecza wodę m.in. do miejscowości Krasieniec Stary oraz Krasieniec Zakupny. Mimo, iż pozyskaliśmy na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrezygnowaliśmy z dalszego kopania studni, bowiem na głębokości 60 metrów nie było wody a hydrogeolodzy, którzy wcześniej zapewniali o dużych pokładach wody na tych głębokościach, nie chcieli wziąć odpowiedzialności za dalsze prace. Tymczasową alternatywą dla studni będzie połączenie wodociągu Sułkowice – Krasieniec i zasilenie zbiornika w Rzeplinie ze studni w Sułkowicach. Tą inwestycję planujemy zrealizować w przyszłym roku, natomiast docelowo problem rozwiąże w przyszłości modernizacja wodociągu Maszków – Żerkowice i zwiększenie zasilenia zbiornika wodą ze studni w Maszkowie.

Zachęcając Państwa do lektury tego sprawozdania, jednocześnie chcę podziękować najbliższym współpracownikom i wszystkim urzędnikom za dobrą współpracę oraz radnym i sołtysom, którzy aktywnie wspierali poszczególne inicjatywy oraz włączali się w codzienną realizację gminnych przedsięwzięć. Dziękuję również mieszkańcom, druhom OSP, organizacjom pozarządowym i grupom, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy w kończącym się 2016 r.

Z wyrazami szacunku,

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Drogi gminne i powiatowe

Na modernizację oraz przebudowę dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury przydrogowej (chodniki, przepusty) wydaliśmy w 2016 r. ponad 3,5 mln złotych. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 1,5 mln zł środków zewnętrznych, w tym prawie 1 mln złotych na drogi powiatowe, ponad 170 tys. zł na przebudowę przepustu w Maszkowie, ponad 266 tys. zł na drogi gminne i prawie 100 tys. zł na budowę chodnika w Poskwitowie. W sumie wyremontowaliśmy ponad 7 km 400 metrów dróg gminnych, 5 km 200 metrów dróg powiatowych oraz wybudowaliśmy 350 metrów chodnika w Poskwitowie. Drogi powiatowe zmodernizowaliśmy w Celinach, Sieciechowicach i Przestańsku. Drogi gminne wyremontowaliśmy m.in. w Naramie (Kozierów), Krasieńcu Starym, Grzegorzowicach Wielkich i Małych, Sieciechowicach, Celinach, Maszkowie, Sułkowicach, Iwanowicach Dworskich i Włościańskich, Damicach (Lipówki), Poskwitowie, Biskupicach, Władysławie i Zagaju.

W tym roku rozpoczęliśmy również projektowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Iwanowicach Włościańskich w kierunku Sułkowic (na odcinku prawie 2 km). Projekt będzie gotowy w I kwartale 2017 r.

Kanalizacja i wodociągi

W 2016 r. zakończyliśmy I etap budowy kanalizacji w kierunku Sieciechowic. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 750 tys. zł, na ten cel pozyskaliśmy pożyczkę z WFOS w kwocie ponad 306 tys. zł. Inwestycja ta musiała zostać sfinansowana z środków własnych, bowiem na odcinku tym mieszka zbyt mało mieszkańców aby otrzymać dofinansowanie unijne.

W zakresie inwestycji wodociągowych w tym roku wykonaliśmy przebudowę wodociągu w Krasieńcu Starym w kierunku Rzeplina na odcinku ponad 500 metrów na kwotę ponad 106 tys. zł. Ponadto, na kwotę ponad 38 tys. zł dofinansowaliśmy rozbudowę sieci wodociągowej przez inwestorów prywatnych (Damice, Narama, Zalesie). W 2016 r. rozpoczęliśmy przygotowania do przebudowy wodociągów w Władysławie, Celinach i Grzegorzowicach na odcinku ponad 5 km (wraz z przyłączami). W grudniu br. rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej, której wartość będzie wynosiła ponad 73 tys. zł.

W ramach bieżących wydatków dokonano m.in. modernizacji 3 szaf sterowniczych przy pompowniach ścieków (17 tys. zł); zakupiono stopień sprężający (dmuchawę) dla oczyszczalni ścieków (12 tys. zł) oraz 2 pompy poziome dla hydroforni w Domiarkach – Zaborzu (9 tys. zł).

Koszt kopania studni w Żerkowicach (I etap) wyniósł 63 tys. zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na modernizację remiz OSP w 2016 r. wydaliśmy ponad 455 tys. zł., w tym pozyskaliśmy prawie 95 tys. zł w ramach tzw. Małopolskich Remiz z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚ na remont remizy OSP w Iwanowicach. W 2016 r. następujące jednostki OSP otrzymały dofinansowanie na swoje remizy: OSP Iwanowice (240 tys. zł); OSP Sieciechowice (25 tys. zł); OSP Narama (30 tys. zł); OSP Władysław (47 tys. zł); OSP Zalesie (50 tys. zł); OSP Poskwitów (30 tys. zł); OSP Krasieniec Stary (20 tys. zł); OSP Grzegorzowice (13 tys. zł); OSP Celiny (11 tys. zł).

Ponadto, w ramach projektu Bezpieczna Małopolska zakupiono kompletny system selektywnego wywoływania, torby medyczne PSP R1 – 3 szt., pilarkę ratowniczą, kompletne ubranie ochronne dla jednostek OSP w Poskwitowie, Damicach, Widomej, Celinach i Krasieńcu. Wartość projektu wyniosła ponad 37 tys. zł, w tym 18 tys. zł dofinansował Urząd Marszałkowski.

W ramach bieżących wydatków dokonano m.in. remontu samochodu strażackiego OSP Żerkowice (8,5 tys. zł), remontu autopompy w samochodzie strażackim w Sułkowicach (4 tys. zł) oraz zakupiono aparaty oddechowe dla jednostki OSP w Widomej na kwotę 5,5 tys. zł.

Oświetlenie uliczne

W 2016 r. wymieniono w całej gminie 350 szt. lamp rtęciowych na sodowe. Inwestycję zrealizowano w poniższych miejscowościach: Lesieniec, Narama I i II, Sieciechowice I-VIII, Iwanowice I-III, Damice I-IV oraz Rzeplin (2 obw.), Sułkowice III, Poskwitów I-II, Celiny Sieciechowskie I-IV, Widoma II, Iwanowice – szkoła, Iwanowice – piekarnia, Widoma – szkoła, Narama – pompownia I i II, Poskwitów – wodociąg, Iwanowice – Poskwitów, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Żerkowice, Przestańsko II. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących na podstawie podpisanej umowy z Tauron S.A. o świadczeniu usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie. Jego realizacja znacząco przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę za zakup energii elektrycznej.

Ponadto, uwzględniając oczekiwania i wnioski mieszkańców Gminy Iwanowice oraz mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dokonano zmiany ustawień sterowników oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iwanowice co będzie skutkować wydłużeniem okresu świecenia, które przedstawia się następująco: włączanie oświetlenia – pół godziny po zachodzie słońca; wyłączanie – 24.00; włączanie – 4.00; wyłączanie – pół godziny przed wschodem słońca. Włączanie i wyłączanie odbywa się automatycznie za pomocą zaprogramowanych sterowników obsługiwanych przez właściciela sieci energetycznej tj. Tauron Dystrybucja S.A.

Wartość umów na wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w 2016 r. wyniosła ponad 168 tys. zł. Część tych inwestycji zostanie ukończona w 2017 r. z powodu planowanej modernizacji słupów przez Tauron S.A. Rozbudowa oświetlenia nastąpiła w: Biskupicach “Stara Wieś”, Damicach, Grzegorzowicach Wielkich, Władysławie, Iwanowicach Włościańskich, Krasieńcu Zakupnym, Maszkowie, Sułkowicach, Widomej, Żerkowicach, Naramie, Domiarkach.

Oświata, sport i rekreacja

W 2016 r. rozpoczęto tworzenie Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2016 – 2022. W ramach programu przygotowujemy projekty rewitalizacyjne dla Maszkowa (tereny sportowo-rekreacyjne na przeciwko starej szkoły); Iwanowic Włościańskich i Dworskich (rynek oraz teren obok parkingu i kościoła), Biskupic (tereny sportowo-rekreacyjne) oraz Sieciechowic (rynek). Na przygotowanie Programu pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 18 tys. zł. Projekty rewitalizacyjne będą gotowe w I kwartale 2017 r.

Na potrzeby planowanych działań rewitalizacyjnych w Maszkowie zakupiliśmy działkę budowlaną (50 arów) za kwotę 30 tys. zł. Ponadto, na potrzeby placu zabaw w Zalesiu zakupiliśmy przy remizie OSP Zalesie działkę budowlaną (2,6 arów) za kwotę 15 tys. zł.

W 2016 r. na cele sportowo-rekreacyjne przeznaczyliśmy kwotę ponad 145 tys. zł, w tym na: boisko w Maszkowie (19 tys. zł); plac zabaw przy szkole w Widomej (40 tys. zł); plac zabaw w Żerkowicach (28 tys. zł); plac zabaw w Zalesiu (zakup urządzeń) – 13 tys. zł; parking w Grzegorzowicach Wielkich przy boisku sportowym – 42 tys. zł (kwota nie obejmuje nakładki asfaltowej, która będzie poprawiona w 2017 r.)

Ponadto, na zajęcia sportowe prowadzone przez kluby sportowe Orzeł Iwanowice, Czarni 03’ Grzegorzowice oraz Novi Narama Urząd Gminy przeznaczył dofinansowanie w kwocie 115 tys. zł. W ramach projektu “Już pływam” 145 dzieci ze szkół w Iwanowicach, Celinach, Widomej i Sieciechowicach mogło jeździć na basen do Miechowa. Całkowity koszt projektu: 22 tys. zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 9 tys. zł.

Na inwestycje w budynki oświatowe wydaliśmy w 2016 r. prawie 150 tys. zł, w tym m.in. na remont dachu na budynku Gimnazjum w Grzegorzowicach (47 tys. zł); łazienki w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach (50 tys. zł); remonty w przedszkolach samorządowych (15 tys. zł).

Świetlice wiejskie, budynki użyteczności publicznej

W 2016 r. na wniosek mieszkańców Lesieńca ustawiliśmy świetlicę kontenerową w tej miejscowości na działce gminnej. Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł ponad 84 tys. zł. Ponadto, wykonaliśmy dokumentację projektową dla świetlicy w Poskwitowie Starym aby dokonać zmiany przeznaczenia budynku na cele użyteczności publicznej oraz wykonać w przyszłym roku termomodernizację. Zakupiliśmy także kocioł gazowy oraz grzejniki, które zostaną zamontowane w przyszłym roku po ociepleniu budynku. Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł ponad 20 tys. zł.

W budynku Urzędu Gminy koszty przeprowadzonych remontów związanych m.in. z utworzeniem Biura Obsługi Klienta wyniosły ponad 15 tys. zł. Ponadto, na potrzeby brygady remontowej w skład której wchodzili pracownicy finansowani przez PUP zakupiono samochód dostawczy Fiat Ducato za kwotę 25 tys. zł.

Dopłaty do komunikacji publicznej

Z dniem 1 września br. przybyło 6 dodatkowych kursów na linii autobusowej MPK 277 oraz 2 dodatkowe kursy na linii autobusowej MPK 257. Ponadto w 2016 r. uruchomiliśmy dofinansowaną z Urzędu Gminy linię busową Lesieniec (Zagaje) – Sieciechowice (folwark) – Przestańsko – Poskwitów – Kraków. Całkowity roczny koszt dodatkowych dopłat do tych połączeń wyniesie ponad 120 tys. zł. W budżecie na 2017 r. zaplanowaliśmy na dopłaty do komunikacji publicznej kwotę 240 tys. zł.

Ulice w Naramie

W 2016 r. zakończyliśmy proces nadawania ulic dla Naramy (rozpoczęty jeszcze przez poprzedniego wójta w 2014 r.) Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 38 tys. zł. W 2017 r. planujemy wprowadzić ulice w Sieciechowicach, a w 2018 r. w Iwanowicach, jeśli uda się przeprowadzić proces połączenia Iwanowic Dworskich z Włościańskimi w jedną miejscowość o nazwie Iwanowice.

Usuwanie azbestu

W 2016 r. Gmina Iwanowice przystąpiła do projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” finansowanego z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W ramach Projektu przewidziane były następujące działania: demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest; zbiórka zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych zawierających azbest i zalegających na posesjach; transport zdemontowanych pokryć na składowisko; składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach; dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego. Z Gminy Iwanowice przystąpiły do projektu 103 gospodarstwa, którym zdemontowano z budynków azbest lub odebrano gruz. Jedna rodzina skorzystała z dofinansowania na blachę na budynek mieszkalny. Demontaż i zbiórka azbestu przewidziana jest do 28 lutego 2017 r.

Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła ponad 87 tys. zł (na dzień 7.12.2016 r.) z tego 85% Gmina Iwanowice otrzyma zwrotu z Programu Szwajcarskiego.

Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował cały szereg działań na które pozyskiwał dotacje z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) oraz inne środki zewnętrzne. Najważniejsze z nich to:

1. Pomoc żywnościowa – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 2016 r. wydano ok. 27 ton żywności. Pomoc w takiej formie otrzymały 323 osoby z terenu Gminy Iwanowice.

2. Zasiłki i pomoc w naturze: (dane sporządzono na podstawie miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wpływu środków na dzień 30.11.2016r):

– w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie gorących posiłków w szkołach i przedszkolach objęto łącznie 63 dzieci. Program w 70 % finansowany jest ze środków budżetu państwa (planowane wykonanie dotacji na poziomie 31.000,00zł);

-zapewniono dla 5 osób w miejscu ich zamieszkania usługi opiekuńcze – planowany koszt 30.000,00zł finansowany wyłącznie ze środków własnych;

– sfinansowano dla 9 osób koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej – planowany koszt realizacji zadnia finansowanego wyłącznie ze środków własnych wyniósł 185 000,00zł;

-udzielono łącznie 117 rodzinom wsparcia finansowego w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej (zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe). Planowany koszt realizacji zadania wyniesie 261 084,00zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 178 384,00zł.

3. Ośrodki Wsparcia dla Seniorów – Kluby Samopomocy: zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 132 480,00zł oraz wkładu własnego gminy w formie wynajmu sal. Celem głównym projektu jest integracja międzypokoleniowa – zmiana wizerunku seniora i angażowanie młodego pokolenia. Zadanie realizowane jest przez 2 OWS -y. Każdy OWS prowadzi zajęcia w 2 miejscowościach na terenie gminy tj. OWS Celiny w Sieciechowicach i Celinach; OWS Widoma w miejscowościach Iwanowice Włościańskie i Widoma. Liczba miejsc dotowanych – 30 w każdym OWS. Planowana dalsza realizacja zadania w 2017 r. miejscowościach Celiny i Sieciechowice.

4. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: w 2016 roku przewiduje się wykonanie w kwocie 2 572 499,00 zł z tego dotacja celowa 2 524 457,00 zł, środki własne 48 042,00 zł. Na wypłatę świadczeń w okresie od 01.01.2016r. do 30.11.2016r. wydatkowano 1 985 575,24 zł dla 665 rodzin.

5. Świadczenia wychowawcze (500+): przewidywane wykonanie ze świadczeń wychowawczych 5 051 143,00 zł, w tym dotacja celowa 5 051 143,00 zł. Na wypłatę świadczeń w okresie od 01.01.2016r. do 30.11.2016r. wydatkowano 4 527 180,20 zł dla 780 rodzin.

6. Stypendia szkolne: przewidywane wykonanie 50 139,00 zł, z tego dotacja celowa 39 509,00 zł, środki własne 10 630,00 zł. Na wypłatę stypendium szkolnego w okresie od 01.01.2016r. do 30.11.2016r. wydatkowano 28 025,00 zł dla 61 rodzin.

7. Wyprawka szkolna: wypłacono pomoc w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna w wysokości 875,00 zł dla 3 rodzin, środki wydatkowane w całości z dotacji celowej.

Kultura i promocja

Od stycznia 2016 r. rozpoczęło działalność Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, które za zgodą Ministerstwa Kultury powstało z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach. Nowa instytucja to zarazem nowa jakość w zakresie inicjatyw i projektów kulturalnych na terenie naszej gminy. Niewątpliwie wydarzeniem kulturalnym roku były dożynki gminne zorganizowane we Władysławie przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Władysława, OSP Władysław oraz sołectwami z całej gminy. GCKiB we współpracy z organizacjami pozarządowymi zainicjowało szereg wydarzeń kulturalnych na które pozyskało środki zewnętrzne. Najważniejsze z nich to:

1. Projekt “Język polski – dodaj do ulubionych” dofinansowany w kwocie 24 tys. zł z Narodowego Centrum Kultury (wartość całkowita projektu to 27 493,47 zł). Projekt był skierowany do 131 uczniów Gimnazjum w Iwanowicach, Grzegorzowicach i Sieciechowicach. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: cykl zajęć prowadzonych przez studentów Wydziału Polonistyki UJ; utworzenie bloga – Młodzieżowej Poradni Językowej; wykłady dla uczniów: prof. Kazimierza Sikory, prof. Walerego Pisarka, dr. Tomasza Z. Majkowskiego; konkursy: Trójbój językowy, Język w obiektywie; I Gminny Turniej Wiedzy, I Gminne Dyktando „Złote Pióro”, Warsztaty filmowe Zbigniewa Masternaka.

2. Projekt Dom Kultury + 2016. W ramach projektu dofinansowano następujące inicjatywy lokalne: Celiniada na ludowo (Celiny); Iwanowickie klimaty (dla zespołów śpiewaczych z Maszkowa, Zalesia, Celin); Z wiewiórką pod chmurką oraz Legiony to żołnierska nuta (Sieciechowice). Całkowity koszt dofinansowania 13 tys. zł.

3. Wakacyjny wypoczynek dla dzieci ze szkół w Iwanowicach, Celinach, Sieciechowicach i Widomej. W ramach projektu zrealizowano zadania: wyjazd na basen do Miechowa; „Moja Gmina w obiektywie”- zajęcia fotograficzno –filmowe, konkurs fotograficzny; wycieczki krajoznawczo-naukowe; dzień artystyczny; rozgrywki sportowe; spacer trasą Nordic Walking; zabawy terenowe, konkursy; maraton zumba; spotkania integracyjne przy ognisku. Koszt całkowity projektu 22 tys. zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Gminy 16 tys. zł.

4. Wyjazd dla 40 dzieci na Litwę ze szkół w Iwanowicach, Celinach i Widomej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym im. Św. Jana Bosko z Celin. Całkowity koszt wyjazdu: 29 tys. zł, wkład Urzędu Gminy – 19 tys. zł.

5. Projekt “Spotkajmy się w bibliotece” realizowany we współpracy ze Stowarzyszaniem Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej. Projekt był skierowany dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i obejmował m.in. spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci, konkursy oraz finałową grę terenową. Projekt został dofinansowany z programu “Promocja czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16 tys. zł, wkład GCKiB wyniósł 2 tys. zł.

Ponadto, GCKiB w 2016 r. dofinansowało 21 inicjatyw kulturalnych w ramach projektów własnych i patronatów na kwotę 15,5 tys. zł.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach od lipca br. posiada własną stronę internetową www.gckib.iwanowice.pl oraz prowadzi, cieszący się dużą popularnością fan page na facebooku pod nazwą Gmina Iwanowice na starych fotografiach. Od listopada br. GCKiB uruchomiło i prowadzi kanał filmowy Gminy Iwanowice na YouTube.pl.

W zakresie działań promocyjnych przede wszystkim zmodyfikowano stronę internetową Urzędu Gminy dostosowując ją do wymogów osób niepełnosprawnych oraz utworzono stronę internetową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel pozyskano środki z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 40 tys. zł. Ponadto, w 2016 r. wydano mapę turystyczną Gminy Iwanowice, sfinansowano film promujący Gminę, opracowano logo wraz z hasłem promującym: Iwanowice – w zgodzie z naturą oraz wydano 4 numery Głosu Iwanowic, Śpiewnik pieśni ludowych, Śpiewnik pieśni patriotycznych, Kalendarz gminno-strażacki na 2017 r. Na potrzeby działań promocyjnych GCKIB zakupił drona, kamerę oraz aparat fotograficzny (lustrzanka). Łączny koszt tych zakupów wyniósł ok. 8 tys. zł.

Fundusze unijne

W 2016 r. pozyskaliśmy środki na 3 projekty unijne (jeden z PROW i dwa z EFS) na łączną kwotę dofinansowania ok. 3,5 mln zł.

1. Projekt pn. Czas na zmiany-zainwestuj w siebie dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jest realizowany przez GOPS od lipca br. Projekt zakłada uczestnictwo 44 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Iwanowice w działaniach mających na celu aktywizację społeczno –zawodowa. Całkowita wartości projektu 657 630,78 zł. Wkład własny gminy – 98 644,62 zł. Plan wydatków na 2016 r. wynosi 87 625,00 zł w tym wkład własny 20 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 30 m-cy. Do końca 2016 r. do projektu zaangażowano 22 osoby.

2. Projekt z zakresu e-administracji jest realizowany w partnerstwie z 7 gminami Powiatu Krakowskiego. Liderem projektu jest Gmina Zielonki. Projekt będzie realizowany w okresie od września 2016 do końca sierpnia 2017 r. Wartość całkowita wniosku wynosi 1 399 800 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój wynosi 1 179 751,44 zł (na Gminę Iwanowice przypadnie kwota ok. 200 tys. zł). W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania: wdrażanie rozwiązań z zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych.

3. Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2148 K w miejscowościach Iwanowice Dworskie, Poskwitów, Widoma. Projekt zajął 50 miejsce na 291 złożonych (dofinansowanie otrzymało 85 projektów) w ramach konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania wynosi 2 759 490,00 zł co stanowi 63,63% kosztów całkowitych projektu, które wynoszą ponad 4,5 mln zł. Wkład własny zostanie sfinansowany po połowie przez Gminę Iwanowice i Powiat Krakowski. Droga na całej długości będzie przebudowana oraz będzie posiadała chodnik lub utwardzone pobocze wraz z odwodnieniem. Częściowo zostaną także przebudowane skrzyżowania w Iwanowicach Dworskich oraz na Widomej (z drogą krajową E7).

Ponadto, w 2016 r. zostały złożone do oceny 4 projekty: na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW); termomodernizację budynków użyteczności publicznej (dotyczy budynków szkół w Celinach i Iwanowicach) do MRPO; budowę nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w Iwanowicach Włościańskich (parking koło kościoła) do MRPO oraz Zdobywamy szczyty wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół z Gminy Iwanowice (MRPO-EFS).

Urząd Gminy Iwanowice (sprawy kadrowe)

Staż zawodowy w Urzędzie Gminy Iwanowice w 2016 r. odbyło 5 osób, z czego 2 osoby odbyły staż w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek i w Gminnym Zespole Szkół
w Iwanowicach. W ramach robót publicznych na stanowisku biurowym zatrudnione były 2 osoby, w tym 1 osoba w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek. Natomiast na stanowisku gospodarczym w Urzędzie były zatrudnione 3 osoby.

Prace społecznie – użyteczne od marca do listopada br. wykonywało łącznie 6 osób. Były to głównie prace porządkowe: sprzątanie śmieci z rowów przy drogach w poszczególnych miejscowościach, koszenie trawy, przycinanie krzaków na terenie Gminy oraz drobne prace remontowe.

W Urzędzie Gminy w ciągu roku praktykę zawodową na stanowiskach biurowych odbywało 7 uczniów/studentów.

W 2016 roku Sąd Rejonowy w Krakowie skierował do Urzędu Gminy w Iwanowicach 10 skazanych. Były to kary wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze od 2 tygodni/8 godzin do 8 miesięcy/40 godzin, przy czym jeden skazany odpracowywał 5 decyzji.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 r. wyniosło: 32,17 etatów, w tym:
1 osoba do 26 marca przebywała na urlopie macierzyńskim,
od miesiąca lutego do września byli zatrudnieni pracownicy w ilości 4 osób łącznie w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy, co stanowiło 2,16 etatów w skali roku,
1 osoba do 31 sierpnia przebywała na urlopie wychowawczym.

Poprzedni Szkoła w Naramie z nową umową użyczenia
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek