Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Iwanowice

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Iwanowice

W okresie ostatnich dwóch lat Gmina Iwanowice przeznaczyła na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP kwotę 1 mln 450 tys. zł, czyli średnio rocznie ponad 720 000 zł. Warto przypomnieć, że w 2014 r. – ostatni rok kadencji wójta Zbigniewa Grzyba – przeznaczono na ten cel 325 131,06 zł. W zasadzie, w okresie ostatnich dwóch lat wydaliśmy na gminne OSP już więcej środków finansowych niż w ciągu całej poprzedniej kadencji wójta Zbigniewa Grzyba. Największe wsparcie otrzymała OSP Sieciechowice (ok. 700 tys. zł). Warto przypomnieć, że Gmina nie otrzymuje żadnych dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na OSP. Jest to jej zadanie własne i wszystkie dochody zewnętrzne jakie generujemy to środki pozyskane z konkursów i dotacji zewnętrznych, do których trzeba przygotować dobry wniosek, aby konkurować z innymi samorządami. W 2016 r. pozyskaliśmy w ten sposób ponad 115 tys. zł., a 600 tys. przeznaczyliśmy z dochodów własnych gminy, czyli podatków od mieszkańców, bowiem to są największe nasze dochody własne. Jaka to jest znacząca kwota wydatków dla budżetu Gminy Iwanowice, można zobaczyć porównując wydatki na inwestycje na przykład w kanalizację czy oświatę. W ubiegłym roku na inwestycje oświatowe wydaliśmy w sumie ok. 200 tys. zł (przypominam, że jeśli chodzi o bieżące utrzymanie szkół, w dużej mierze otrzymujemy na ten cel środki z subwencji oświatowej).

W ostatnich dwóch latach nie tylko inwestujemy w nowoczesny sprzęt bojowy, ale również w bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek OSP. Prawie 5 tys. zł rocznie przeznaczamy na badania lekarskie druhów OSP, prawie 4 tys. zł w minionym roku wynosiło ubezpieczenie druhów od NNW (koszt ubezpieczenia w stosunku do 2014 r. wzrósł prawie dwukrotnie, ale w zamian mamy objętych ubezpieczeniem wszystkich strażaków, w tym dodatkowo 96 członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych ma wykupione dodatkowe ubezpieczenie do NNW). Prawie 8 tys. zł wynoszą ubezpieczenia komunikacyjne samochodów strażackich. Z tytułu umów zlecenia zawartych z konserwatorami samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz z Komendantem Gminnym wypłacono w 2016 r. 22 280,00 zł. Ponadto, na bieżące wydatki dla 15 jednostek OSP (m.in. prąd, gaz, paliwo do samochodów, naprawa samochodów itp.) przeznaczyliśmy w 2016 r. kwotę 97 751.16 zł z czego ponad 27 tys. otrzymała jednostka OSP Sieciechowice (czyli 1/3 całej kwoty).

Skoro zatem jest tak dobrze to dlaczego, dla niektórych jest tak źle? Piszę celowo “dla niektórych” bowiem na 15 jednostek OSP tylko dwie (OSP Sieciechowice i OSP Poskwitów) co chwilę kontestują wszelkie zmiany jakie wprowadzamy w funkcjonowaniu i profesjonalizowaniu jednostek OSP. Warto przypomnieć, że na terenie naszej gminy jest największa liczba straży pożarnych spośród gmin powiatu krakowskiego. Utrzymanie na dobrym (już nawet nie zakładam, że wysokim) poziomie bojowym 15 jednostek OSP jest nie lada wyzwaniem i dużym obciążeniem finansowym dla budżetu. O czym wszyscy strażacy doskonale wiedzą, zatem oszczędne oraz celowe wydatkowanie środków publicznych powinno być podstawą także ich funkcjonowania. Panowie prezesi jednostek OSP z Sieciechowice i Poskwitowa już w ubiegłym roku “pokazali” wolę współpracy z pozostałymi jednostkami i Urzędem Gminy wycofując się w ostatniej chwili z dofinansowania wspólnego, gminno-strażackiego kalendarza na 2017 r. Usłyszałem wówczas, że oni gminnego kalendarza nie będą roznosić. Do dzisiaj nie wiem, co było tego powodem: zdjęcia zespołu śpiewaczego i kapeli z Maszkowa czy dzieci z różnych imprez gminnych? Koszt kalendarza wyniósł ponad 12 zł/egzemplarz, poszczególne OSP miały zapłacić jedynie 2,50 zł/zamówiony egzemplarz, pozostałe koszty pokrywał Urząd Gminy. Przypomnę, że prezes OSP Sieciechowice p. Janusz Góralczyk pełni zarazem funkcję Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP a prezes OSP Poskwitów, p. Andrzej Góralczyk jest jednocześnie Zastępcą Komendanta Gminnego OSP.

Na chwilę obecną już 10 remiz strażackich posiada centralne ogrzewanie na gaz. Niektóre z jednostek korzystają z gazu już od dwóch czy trzech lat nie otrzymując z tego tytułu żadnego wsparcia (rekompensaty) ze strony Gminy. Uchwała Rady Gminy z 2010 r. o przyznanych limitach dla jednostek OSP dotyczyła tylko prądu. Pobodnie jak w przypadku prądu, umowy z zakładem gazowniczym są podpisane przez prezesów OSP i rozliczenia przychodzą na jednostki, a Urząd Gminy na podstawie noty księgowej powinien zrefundować zużycie do określonego limitu. Dlaczego limitu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zadaniem Urzędu Gminy jest utrzymanie zdolności bojowej danej jednostki, zatem te środki mogą być przeznaczone wyłącznie na ogrzewanie części bojowej remizy. Finansowanie działalności kulturalnej, społecznej czy gospodarczej (część jednostek zarabia, wynajmując remizy na różne rodzinne uroczystości) byłoby naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Jest to bowiem działalność własna danej OSP, która nie podlega ustawowemu finansowaniu.

Tak się jakość “dziwnie złożyło”, że powyższa zasada w zakresie umów zawartych z zakładem gazowniczym, nie dotyczyła dwóch jednostek: OSP Sieciechowice i OSP Poskwitów. Umowy te zostały bowiem podpisane przez Urząd Gminy i żadne limity w tym zakresie tych jednostek nie obowiązywały. W przypadku OSP Sieciechowice w latach 2014-2016 na gazowe ogrzewanie dwóch garaży, szatni i sanitariów Gmina wydała prawie 10 tys. zł, jednocześnie finansując co roku 1800 kWh zużycia prądu. Zastanawiające jest na przykład, że w 2015 r. (kiedy to mrozów praktycznie nie było) zużycie gazu było o ponad 600 zł droższe niż w 2016 r. Remiza OSP Poskwitów zaczęła korzystać z ogrzewania gazowego w połowie grudnia 2016 r. Pobodnie, jak w przypadku OSP Sieciechowice umowa została podpisana przez Urząd Gminy, co jest moim ewidentnym niedopatrzeniem. W okresie od połowy grudnia 2016 r. do początków marca 2017 r. w remizie OSP Poskwitów na ogrzewanie części bojowej (1 garaż) oraz niewielkiej kuchni zużyto 860 m3 gazu (czyli wydaliśmy 2150 zł przyjmując 2,5 zł za 1m3). Pojawiają się w związku z tym zasadnicze pytania: jakie temperatury panowały w garażu w Poskwitowie, że w okresie niecałych trzech miesięcy zużyto 2/3 rocznego zużycia gazu z Sieciechowic, gdzie powierzchnia ogrzewania jest ponad dwukrotnie większa; jak to możliwe, że w latach ubiegłych straż z Poskwitowa utrzymywała zimą gotowość bojową posiadając jedynie limit 1200 kWh prądu, a dzisiaj nie będzie w stanie tego warunku spełnić posiadając limit 500 m3 na gaz i 1000 kWh na prąd?

Uchwała Rady Gminy Iwanowice z 22 marca br. w sprawie określenia limitu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego zwiększy koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP o średnio 15 tys. zł rocznie. Limity na zużycie gazu będzie miało 10 jednostek OSP, przy niewielkiej korekcie limitów na zużycie prądu. OSP Sieciechowice otrzymało limit 1000 m3 zużycia gazu rocznie (dwukrotnie większy od pozostałych jednostek) przy zachowaniu dotychczasowego limitu zużycia prądu – 1800 kWh. W garażu w okresie zimowym ma być temperatura powyżej zera, tak aby woda nie zamarzała i samochód pożarniczy był gotowy do natychmiastowego użycia. Jeśli któraś z jednostek chce mieć 20 stopni ciepła, to nie mam nic przeciwko, pod warunkiem, że płaci za to z własnych pieniędzy. Obowiązkiem każdego, kto korzysta z środków publicznych jest oszczędne nimi gospodarowanie. Takie zasady w Gminie Iwanowice będą obowiązywały dopóki będę wójtem. Straszenie przez niektórych nie wiele pomoże a internetowym hejterom przypominam o odpowiedzialności za pisane słowa. Jednostki, które nie podporządkują się tym założeniom otrzymają ograniczone wsparcie w zakresie działań inwestycyjnych. Gminy Iwanowice nie stać (przyjmując jako normę poziom zużycia gazu z OSP Poskwitów) na wydatkowanie prawie 100 tys. rocznie wyłącznie na gaz i prąd w remizach OSP. Wszystkim nam powinno zależeć na rozwoju infrastrukturalnym i bojowym poszczególnych OSP, a nie na generowaniu wysokich kosztów bieżących.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności na rzecz jednostek OSP w Gminie Iwanowice za 2016 r. które publikujemy poniżej.

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Sprawozdanie z działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej za 2016 r.

Dochody

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Prognozowane dochody budżetu zaplanowane w dziale 754 w wysokości 115 128,00 zł zrealizowano w kwocie 114 252,40 zł, co stanowiło 99,24% w stosunku do planu. Wpływy dochodów zaplanowano wg następujących źródeł:

W ramach rozdziału 75412:

– uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 18 874,00 zł. Środki otrzymano w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”. Zrealizowane wpływy dotacji w stosunku do planu wyniosły 95,57%.

– otrzymano dotację celową na zadania inwestycyjne z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 37 828,00 zł. Środki zostały przekazane w 100%. Dotacja została przyznana gminie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” na prace remontowo-budowlane w budynku remizy OSP Iwanowice.

– pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 57 050,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja
i wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Iwanowicach”. Dotacja wpłynęła w 100%.

W ramach rozdziału 75414 zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 100%.

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2016 r.

Środki jakie zaplanowano w tym dziale w wysokości 749 762,00 zł wykonano w kwocie 732 744,11 zł, co w stosunku do planu stanowiło 97,7%. W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, tj. utrzymaniem i doposażeniem 15-stu jednostek OSP, działających na terenie Gminy Iwanowice wyniosły ogółem 691 834,65 zł .

W podziale na poszczególne jednostki OSP wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

OSP Biskupice:
Zakup akcesoriów do zabezpieczania miejsc po akcjach ratowniczych – 237,00 zł
Zakup 4 szt. węży tłocznych – 658,00 zł

OSP Celiny:
Zakup czapki dżokejki i kapelusza damskiego – 222,29 zł
Zakup 2 szt. ubrań koszarowych – 721,40 zł
Zakup 2 szt. węży tłocznych – 329,00 zł
Zakup 4 szt. pasów bojowych – 395,56 zł
Taśmowanie węża – 195,00 zł

OSP Damice:
Zakup piły wraz z akcesoriami – 1 449,66 zł
Zakupy w ramach nagrody za udział w zawodach gminnych – kapelusze damskie 8 szt., Koszulki 2 szt., sznury do koszul 2 szt. – 628,73
Zakup w ramach nagrody za zawody (łopaty, szpadle, siekiera, łom, nożyce do blachy) – 603,00 zł

OSP Grzegorzowice:
Dofinansowanie do zakupu munduru strażaka – 295,00 zł
Dofinansowanie do zakupu 2 szt. mundurów strażaka, 2 szt. ubrań koszarowych, obuwia taktycznego specjalnego, 2 szt. czapek – 1 834,00 zł
Zakup za udział w zawodach (buty taktyczne 2 pary ) – 319,80 zł

OSP Iwanowice:
Naprawa samochodu Mercedes (regeneracja gaźnika, pompy paliwa) – 1 000,00 zł
Zakup za udział w zawodach (węże tłoczne) – 392,91 zł
Wymiana szyby przedniej w samochodzie Magirus – 3 500,00 zł
Zakup gaśnicy proszkowej – 252,15 zł
Dofinansowanie do zakupu zbiornika wodnego – 400,00 zł

OSP Krasieniec Stary:
Zakup za udział w zawodach (wąż tłoczny) – 201,58 zł
Zakup agregatu prądotwórczego – 1 230,00 zł

OSP Maszków:
Zakup munduru strażaka – 602,01 zł
Zakup lusterek, filtra i olejów do samochodu Magirus – 515,03 zł
Zakup za udział w zawodach (wąż tłoczny) – 201,58 zł
Zakup 2 szt. węży ssawnych – 559,99 zł
Zakup 2 szt. węży tłocznych – 329,00 zł
Zakup 2 szt. ubrań koszarowych i 2 par butów taktycznych – 829,02 zł
Zakup nasad do rozdzielacza i rozdzielacza – 600,99 zł

OSP Narama:
Naprawa samochodu Steyr (układ hamulcowy) – 516,60 zł
Zakup za udział w zawodach – 8 szt. spodni dresowych i 8 szt. podkoszulków – 486,00 zł
Dofinansowanie do zakupy 2 szt. mundurów damskich i 2 szt. sznurów galowych – 860,00 zł

OSP Poskwitów:
Zakup butów woderów – 727,85 zł
Naprawa samochodu Steyr (m.in. uszczelnienie skrzyni biegów, naprawa układu wydechowego, chłodzenia) – 2 550,00 zł
Naprawa samochodu Steyr ( naprawa wybieraka skrzyni biegów) – 450,00 zł
Naprawa selektywnego wywoływania – 535,05 zł
Zakup 2 szt. węży tłocznych – 329,00 zł

OSP Sieciechowice:
Montaż zaworu gazowego i grzejnika nadmuchowego gazowego w remizie – 861,00 zł
Zakup materiałów do toalety w remizie, do zabezpieczenia drzwi wejściowych – 695,45 zł
Zakup środków do utrzymania czystości samochodu – 96,83 zł
Kalibracja detektora, naprawa i ładowanie gaśnic, legalizacja zbiorników gaśnic proszkowych – 225,09 zł
Naprawa i ładowanie gaśnic, legalizacja zbiorników gaśnic proszkowych – 114,39 zł
Zakupy w ramach nagrody za udział w zawodach gminnych – szafy chłodnicze 2 szt. – 2 700,00 zł
Uzupełnienie tlenem medycznym butli – 133,94 zł
Zakup 2 szt. munduru strażaka – 1 446,23 zł
Pranie ubrań – 590,40 zł
Zakup części i materiałów eksploatacyjnych do piły łańcuchowej – 285,40 zł
Zakup lusterka, oświetlenia alarmowego tylnego do samochodu Volvo – 207,90 zł
Kalibracja detektora, legalizacja butli powietrznej – 215,25 zł
Przegląd agregatu prądotwórczego – 744,15 zł
Zakup prowadnicy do piły – 102,00 zł
Pranie ubrań – 61,50 zł
Zakup 4 szt. mioteł ulicówek – 59,52 zł
Dofinansowanie do zakupu 6 szt. mundurów wyjściowych – 2 600,00 zł
Dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej, sań lodowych, 4 szt. ubrań specjalnych – 7 000,00 zł

OSP Sułkowice:
Zakup opon do samochodu Mercedes wraz z usługą ich montażu – 5 481,00 zł
Wymiana uszczelnienia mechanicznego w autopompie – 4 000,00 zł
Dofinansowanie do zakupu pilarki do drewna – 1 250,00 zł

OSP Widoma:
Zakup za udział w zawodach (wąż tłoczny) – 201,58 zł
Naprawa systemu powiadamiania i alarmowania – 744,15 zł

OSP Władysław:
Naprawa samochodu Daimler-Benz (wymiana oleju silnikowego i filtrów, wymiana oleju w moście napędowym, uzupełnienie oleju w skrzyni biegów, montaż włącznika prądu, linii gaszenia silnika, końcówki rury wydechowej, regulacja regulatora wolnych obrotów pompy wtryskowej) – 1 200,00 zł
Zakup węża i smoka ssawnego – 1 231,31 zł
Zakupy w ramach nagrody za udział w zawodach gminnych – hełmu MDP 7 szt. – 890,00 zł
Pranie ubrań strażackich – 774,90 zł
Zakup węża tłocznego – 199,00 zł

OSP Zalesie:
Zakup kurtki OSP Camela – 535,79 zł
Dofinansowanie do zakupu 2 szt. ubrań koszarowych – 530,00 zł
Dofinansowanie do zakupu 3 szt. umundurowania bojowego strażaka – 1 500,00 zł

OSP Żerkowice:
Zakup klucza do hydrantu – 41,18 zł
Zakup latarki – 179,57 zł
Zakup butów Brandbull – 531,36 zł
Zakup 2 szt. węży tłocznych – 329,00 zł
Zakup 11 szt. pasów bojowych – 1 087,79 zł

Wyżej wymienione koszty zobrazowane zostały w poniższej tabeli wraz z kosztami zakupu paliwa (do samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych urządzeń wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych, na które wydano 9 410,17 zł) oraz z kosztami związanymi z utrzymaniem budynków remiz (opłatami za energię elektryczną, paliwo gazowe, kosztami zakupu węgla/drewna na cele ogrzania budynków, które wyniosły łącznie 22 379,92 zł).

Tabela. Zestawienie wydatków dla poszczególnych jednostek OSP w 2016 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Zakupy i usługi (w zł)

Paliwo

(w zł)

Koszty utrzymania remiz (w zł)

RAZEM dla jednostki

(w zł)

1.

OSP Biskupice

895,00

1387,25

1299,88

3582,13

2.

OSP Celiny

1863,25

702,20

1132,29

3697,74

3.

OSP Damice

2681,39

367,20

1173,04

4221,63

4.

OSP Grzegorzowice

2448,80

148,40

1374,09

3971,29

5.

OSP Iwanowice

5545,06

253,45

2217,45

8015,96

6.

OSP Krsieniec Stary

1431,58

462,30

1183,98

3077,86

7.

OSP Maszków

3637,62

487,53

966,36

5091,51

8.

OSP Narama

1862,60

425,56

928,49

3216,65

9.

OSP Poskwitów

4591,90

1287,69

1348,03

7227,62

10.

OSP Sieciechowice

20297,24

2674,21

4589,88

27561,33

11.

OSP Sułkowice

10731,00

244,80

1022,92

11998,72

12.

OSP Widoma

945,73

577,80

992,61

2516,14

13.

OSO Władysław

4295,21

219,78

1436,58

5951,57

14.

OSP Zalesie

2565,79

0,00

1366,94

3932,73

15.

OSP Żerkowice

2168,90

172,00

1347,38

3688,28

RAZEM (w zł):

65961,07

9410,17

22379,92

97751,16

Ponadto:

Badaniom lekarskim stwierdzającym zdolność do udziału w akcjach ratowniczych poddało się 52 osoby (wykonano 41 badań okresowych i 11 badań wstępnych) – koszt tych badań wyniósł 4 800,00 zł. 18-stu druhów uczestniczyło w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – łączny koszt szkolenia wyniósł 10 440,00 zł (580,00 zł za jedną osobę).

577 członków OSP objęto podstawowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt ubezpieczenia to 1 367,00 zł, okres ubezpieczenia 14.02.2016 r. – 28.02.2016 r.), dodatkowym ubezpieczeniem NNW objęto 96 członków OSP biorących udział w czynnej akcji (koszt ubezpieczenia to 2 592,00 zł, okres ubezpieczenia 01.03.2016 r. – 28.02.2016 r.) – razem koszt ubezpieczenia NNW to 3 959,00 zł.

Łączny koszt ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych wyniósł 5 190,00 zł, a koszty z tytułu wykonania okresowych badań technicznych – 2 594,00 zł.

Z tytułu umów zlecenia zawartych z konserwatorami samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz z Komendantem Gminnym wypłacono 22 280,00 zł.

Koszty poniesione w związku z koniecznością wymiany dowodów rejestracyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych to 385,00 zł.

Sfinansowano koszty związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie samochodu uprzywilejowanego dla jednego druha – koszty badań lekarskich, psychologicznych i opłaty za wydanie zezwolenia to 403,00 zł.

Dnia 12 czerwca 2016 r. w Biskupicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wówczas do boju, oprócz siedemnastu drużyn seniorskich (trzech żeńskich i czternastu męskich), stanęło także dziewięć drużyn młodzieżowych (w tym trzy żeńskie oraz sześć męskich). Wysokości nagród pieniężnych za zajęcie poszczególnych miejsc na podium lub udział w zawodach zostały określone w Zarządzeniu Nr 9/2016 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 30.05.2016 r. Nagrody finansowe przeznaczone zostały na zakup wyposażenia (co zostało wymienione powyżej) lub na cele inwestycyjne.

Poniesiono także inne wydatki bieżące dot. funkcjonowania jednostek OSP, które nie zostały wyszczególnione powyżej.

Zadania zrealizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

OSP Celiny – 15 817,70 zł – wykonano termomodernizację południowej ściany budynku 60 m2, zamontowano drzwi wejściowe do budynku, osadzono parapety, wymieniono drzwi do wierzy, zmodernizowano schody do budynku, wykonano napis nad wejściem. Dokonano częściowej opłaty za przyłącz gazu w kwocie 1 117,70. Przekazano dotacje na zakup dwóch aparatów oddechowych wraz z czujnikami bezruchu w kwocie 4 200,00 zł. Całkowity koszt zadani wyniósł 10 472,00 zł. 5 000,00 zł pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

OSP Grzegorzowice – 13 230 zł – w ramach prac wykonano: mycie i gruntowanie oraz dwukrotne malowania elewacji – 200 m2, montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych – 1 szt, montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych – 1 szt, obróbka ościeżnic – 20 mb, tynkowanie ubytków elewacji – 1 kpl, obróbka brany garażowej płytkami klinkierowymi – 7 m2, malowanie okien po stronie zewnętrznej – 9 szt, montaż podbitki dachowej z blachy – 7,5 m2, cyklinowanie i malowanie parkiety – 70 m2,

OSP Iwanowice – 238 211,33 zł – w ramach prac wykonano termomodernizacje ścian budynku, wymianę okien, drzwi wejściowych, malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, malowanie dachu, wymiana rynien i rur spustowych, prace wykonano w ramach programu “Małopolskie Remizy”

OSP Krasieniec Stary – 23 560,00 zł – wykonano: wzmocnienie podbudowy masą wyrównawczą lewa strona 45 m2, wzmocnienie podbudowy kamieniem i masą wyrównawczą prawa strona 20 -30 cm – 60 m2, zamontowano obrzeża h= min. 20 cm , grubość =min. 5 cm – 28 mb, wykonano nakładkę asfaltowa gr. 9 cm. kładziona warstwami – 380 m2, wykonano roboty ziemne, plantowanie ziemi, zabezpieczenie skarpy – 2 m3. Wykonano nakładkę asfaltową przed budynkiem remizy za kwotę 14 391,00 zł.

OSP Maszków – 5 000,00 zł – w ramach środków wykonano dokumentacje projektową do pozwolenia na użytkowanie.

OSP Narama – 30 006,05 zł – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w skład, którego weszło: dostawa wraz z montażem kotła 2 funkcyjnego Ariston 24 Kw, dobowy sterownik bezprzewodowy, podgrzewacz wody Ariston 140 l, naczynie przepompowe 18 l wraz z uchwytem, montaż kotła wraz z podzespołami (zawory, rury, kształtki, filtry), kształtka kominkowa ze stali nierdzewnej , trójnik ze skraplaczem, kolanko wraz z rurą, zawory grzejnikowe 10 kompletów 16/3/4 (głowica termostatyczna, zawór zasilający, zawór powrotny, zacisk), grzejniki typu Purmo z dolnym zasilaniem (system V: grzejnik 600 x 1000 V22 – 2 szt, grzejnik 600 x 1600 V22 – 2 szt, grzejnik 600 x 1400 V22 – 5 szt, grzejnik 60 x 600 V22 – 1 szt), uchwyty do grzejników 10 kpl. rury Pex średnica 32, 25, 20, 16, kształtki zaprasowane, otulina izolacyjna, pozostałe materiały montażowe (zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa , kształtki zaprasowane). Wykonano termomodernizacji ścian budynku remizy ok 280 m2.

OSP Poskwitów – 33 530,00 zł – w ramach umowy zostało wykonane: wymiana okien – demontaż i montaż z materiałem 2 szt., remont istniejącego sufitu (malowanie, szpachlowanie, uzupełnienie ubytków) – 39 m2, wymiana drzwi – demontaż i montaż – 1 szt., wykonanie instalacji elektrycznej od tablicy bezpiecznikowej, skrobanie ścian, położenie siatki elewacyjnej z klejem, tynk natryskowy 1 mm, wykonanie mozaiki na wysokość 1,20 m w ilości 67 m2. W remizie zmontowano piec gazowy centralnego ogrzewania wraz zasobnikiem na ciepłą wodę oraz zamontowano 4 grzejniki w garażu
i kuchni. Wykonano również dokumentacje projektową za kwotę 1 845,00.

OSP Sieciechowice – 31 237,49 zł – w ramach zadania wykonano: uzupełnienie brakującej części instalacji gazowej w budynku remizy, odtworzenie wylewek betonowych
o powierzchni 40 m2, montaż płytek na powierzchni 40 m2, montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, odtworzenie i konserwacja 4 kominów wentylacyjnych, odtworzenie 100 m2 sufitów podwieszanych, odtworzenie nawierzchni schodów z płytek gresowych na klatce schodowej. Wykonano modernizacje instalacji alarmowej.

OSP Widoma – 5 500 zł – w ramach dotacji z budżetu Gminy Iwanowice oraz dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie OSP Widoma zakupiła kwotę za kwotę 10 472,00 zł dwa kompletne aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu.

OSP Władysław – 47 070,53 zł – w ramach zadania wykonano: montaż bramy garażowej o 3,47m x 3 m, wyrównanie istniejących schodów warstwą wylewki samopoziomującej
o powierzchni 15 m2, rozebranie i wykonanie schodów z kostki brukowej krawędzie wykonane z krawężnika 10 m2.grubośc kostki 6 cm, wyrównanie ścian warstwą kleju o powierzchni 120 m2. położenie warstwy tynku mineralnego i pomalowanie farbą silikatowa lub położenie tynku silikatowego, montaż parapetów na 7 oknach, wymiana rynien, rur spustowych i uchwytów. Długość rynny 62 mb, długość rur spustowych 18 mb. wykonanie napisu „OSP Władysław” na ścianie elewacji farbą akrylową, zamontowanie 16 m2 podbitki z drewna o grubości 1,5 cm i pomalowanie dwukrotnie farbą do drewna. wykonanie tynku cementowo wapiennego na podmurówce budynku o powierzchni 42 m2, wykonano mozaikę akrylową na podmurówce o powierzchni 54 m2, kolory wybiera zamawiający z pełnej palety kolorów, powierzchnia ścian z oknami, drzwiami i brama garażową 380 m2, powierzchnia okien, drzwi i bramy garażowej 44 m2, wykonano opaskę wokół budynku, konserwacje balustrady, położono płytki na schodach.

OSP Zalesie – 49 565,88 zł ­– w ramach zadania wykonano: położono listwę startową 63 mb, położono styropian o grubości 10 cm na ścianach budynku powierzchnia 330 m2, na ścianach szczytowych 5 cm – powierzchnia 30 m2 oraz od 1 – 3 cm na ościeżnicach, nałożono dwie warstw kleju i zatopiono siatkę, położono na ścianach do wysokości 50 cm mozaikę akrylową, położono tynk na ścianach budynku, wykonano parapety z blachy powlekanej 21 m szerokość 25 cm, powierzchnia tynków 320 m2. W garażu wykonano wylewkę żywiczną przekazano dotacje .

OSP Żerkowice – 8 554,65 zł – w ramach zadania wykonano naprawę samochodu pożarniczego wg. następującej specyfikacji: Pomiar ciśnienie sprężania, kontrola
i regulacja wtryskiwaczy – 6 szt., regulacja zaworów silnika, regulacja zapłonu, regulacja pompy wtryskowej, wymiana uszczelki pokrywy zaworów, wymiana podkładek pod wtryski, wymiana podkładek pod nadmiar, wymiana wspornika kabiny 2 szt., naprawa pomy zasilającej, roboty blacharskie nadwozia, lakierowanie elementów nadwozia, wykonanie masztu wraz z materiałem.

W ramach pozyskanych środków z programu „Bezpieczna Małopolska 2016” strażacy wzbogacili się o Torby Medycznie PSP R1 – 3 szt. (OSP Poskwitów, OSP Celiny, OSP Widoma), pilarkę ratowniczą (OSP Widoma), system selektywnego wywoływania wraz z modułem powiadamiania SMS (OSP Damice), Kompletne ubrania specjalnego – ubranie specjalne, hełm, buty, kominiarka, rękawice – 2 kpl. (OSP Krasieniec) Całkowity koszt zadania wyniósł 37 748,81 zł kwota dotacji z Województwa Małopolskiego to 18 874,40 zł.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 05.04.2016 r. przekazano kwotę 4 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, a w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych.

Poprzedni ,,Działaj z nami – seniorami!” – zaproszenie do udziału w konkursie
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek