Zapytanie ofertowe “Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej”

Zapytanie ofertowe “Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej”

IGKR.271.2.6.2022.KBD

Iwanowice Włościańskie, 18 styczeń 2022 r.

Gmina Iwanowice jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty
na zadanie p.n.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej”

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

Postępowanie nie podlega ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Iwanowice nr O.6.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

Zamawiający

Gmina Iwanowice

Adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl, strona internetowa: www.iwanowice.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek – czwartek 08:00–16:00, piątek 8.00–15:00.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej
z dokładnością wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników wody pitnej
z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej łączących zbiorniki z istniejącą siecią.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie: Dwóch zbiorników na wodę pitną, o pojemności około 300 m3 każdy, na działce nr 64/2
w miejscowości Widoma wraz z infrastrukturą techniczną m.in. zestawem hydroforowym, agregatem prądotwórczym, instalacją AKPiA, instalacją przelewową, zapleczem technicznym oraz dojazdem.
Odcinków sieci wodociągowej średnicy min. DN 160 łączących projektowane zbiorniki
z istniejącymi sieciami wodociągowymi w rejonie działek nr 211/15 oraz 57/6 w m. Widoma.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie działek objętych projektem – jeśli będzie wymagane.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli będzie wymagane.
Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – jeśli będzie wymagane.
Uzyskanie uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg – jeśli będzie wymagane.
Uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie.
Uzyskanie od właścicieli działek oświadczeń dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (m.in. dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna lub w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentacja geologiczno-inżynierska) – jeżeli będzie wymagane.
Przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami opracowaniami oraz opłatami
w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami decyzji
i pozwoleń.
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.
Opracowanie projektu budowlanego na aktualnych mapach do celów projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania techniczne związane z doborem zbiorników na wodę (z uwzględnieniem zrzutu wody na wypadek przelewu), przebudowy urządzeń kolidujących.
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania materiałowe wraz ze szczegółowym opisem parametrów jakościowych, które posłużą do badania materiałów równoważnych na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać m. in. profile podłużne, szczegółowe rysunki rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych (nie będą akceptowane rysunki schematyczne).
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
– w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach pdf.
Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego
– w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej ath, xls i nieedytowalnej pdf.
Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonanie pozostałych opracowań niezbędnych do wykonania zamówienia wynikających
z wymagań jednostek opiniujących (np. ZUDP) i uzgadniających bądź wynikających
z przyjętych rozwiązań projektowych. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich niezbędnych map, uzgodnień, opinii i decyzji.

Dokumentacja ma być przygotowana w wersji papierowej w 5 egzemplarzach.
Dokumentacja ma być przygotowana w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na płycie CD/DVD: w formacie dwg dla planu sytuacyjnego, profili przeniesionych z programu do kreślenia profili oraz rysunków szczegółowych, plan zagospodarowania terenu w wersji pdf i dwg;
w formacie docx dla opisu technicznego;
plan sytuacyjny powinien być wykonany z wykorzystaniem mapy cyfrowej;
podkłady mapowe skanowane nie będą akceptowane.

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu na etapie założeń koncepcyjnych.
Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi również współpraca z Zamawiającym, na etapie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia podmiotu do realizacji robót budowlanych, polegająca jedynie na udzielaniu odpowiedzi Zamawiającemu
w trybie pilnym (z uwagi na trwającą procedurę udzielania zamówienia publicznego) na zapytania merytoryczne do opracowywanej kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej.
Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego
w ramach realizacji usługi.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

III. Wymagany termin wykonania zamówienia

Etapy realizacji zamówienia

Termin realizacji

Etap I – Opracowanie ostatecznej koncepcji z uzyskaniem od właścicieli działek oświadczeń dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane

do 31.05.2022 r.

Etap II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kompletnej pod kątem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę,
oraz kosztorysowej

do 29.07.2022 r.

Etap III – Pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
i przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu, zgodnie
z warunkami umowy

do 31.10.2022 r.

Każdy z etapów realizacji zamówienia uznaje się za zrealizowany z dniem, w którym Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kompletną dokumentację już po weryfikacji dokonanej przez Zamawiającego oraz po usunięciu wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego a naniesionych przez Wykonawcę. Wobec powyższego należy uwzględnić 5 dniowy (5 dni roboczych) termin jaki przysługuje Zamawiającemu na weryfikację dokumentacji oraz 5 dniowy (5 dni roboczych) termin jaki przysługuje Wykonawcy na usunięcie wad lub usterek w przedmiocie umowy.

IV. Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali w sposób należyty co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej lub budowy/modernizacji urządzeń wodociągowych. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania i dołączy referencje potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów określonych w rozdziale VII ust. 20 na zasadzie
„spełnia/nie spełnia”.

V. Wymagania i warunki Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Warunki płatności
Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować prawidłowo wystawionymi fakturami przez Wykonawcę, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części przedmiotu zamówienia za poszczególne etapy realizacji zadania, płatne w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Za I etap Wykonawca może wystawić fakturę do wysokości 20% wartości całkowitej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, natomiast za II etap Wykonawca może wystawić fakturę do wysokości 70% wartości całkowitej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego”, przedmiotu zamówienia. W związku
z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, aby zapobiec jej rozkompletowaniu.
Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawca określi cenę ofertową brutto w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.
Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu do dnia
21 stycznia 2022 r., do godziny 10:00 na adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11,
32-095 Iwanowice Włościańskie – Dziennik Podawczy i opisać następująco:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

OFERTA NA

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

21.01.2022 r. Godz. 10:00
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.
Oferta złożona po terminie tj. po dniu 21.01.2022 r. po godzinie 10:00 pozostanie bez rozpatrzenia.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice informacje dotyczące: firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie,
cen zawartych w ofertach.

20. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wskazane w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

Załącznik nr 3 – Pisemne zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli dotyczy.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Dokument lub dokumenty* z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. – aktualny odpis z właściwego rejestru, – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie).

*) Nie dotyczy osób fizycznych składających ofertę we własnym imieniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia treści oferty
o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnienia oznacza, że oferta nie będzie brała udziału
w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego, dalszej ocenie.

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryterium: cena ofertowa (c) – 100%. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Podana cena będzie ceną ryczałtową.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowania treści cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wymaganych dokumentów albo złożył wadliwe dokumenty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną) oraz zamieści stosowną informację
o wyniku postępowania na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

X. Informacje dodatkowe
Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w sprawach w zakresie merytorycznym
i procedury zamówień publicznych Pani Karolina Bielecka-Doniec, tel. (12) 388-40-03 w. 18,
fax. (12) 388-40-30, e-mail: kbieleckadoniec@iwanowice.pl; sekretariat@iwanowice.pl
Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były na adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści zapytania wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert.
Jeżeli prośba o wyjaśnienie zapytania, wpłynie po upływie powyższego terminu lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści zapytania.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je Wykonawcy, który zadał pytania oraz zamieści je bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice w zakładce zamówienia publiczne.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XI. Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Iwanowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie.
w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Pawłem Chochół, kontakt: adres e-mail: iodo@iwanowice.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch zbiorników wody pitnej
z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr IGKR.271.2.6.2022.KBD oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pan/Pani: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 3 – Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr 5 – Mapa poglądowa.

Poprzedni Korekta rozkładu jazdy linii autobusowej 277!
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek