Zapytanie ofertowe – Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe – Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie

Znak sprawy: IGKR.271.2.19.2022.AG

Iwanowice Włościańskie, 27 czerwca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł.

Przedmiot zapytania dotyczy:

„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum Regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie”

 1. Zamawiający

Gmina Iwanowice

Adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl, strona internetowa: www.iwanowice.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek – czwartek 08:00–16:00, piątek 8.00-15:00.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w muzeum regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

 1. Czyszczenie tynku zewnętrznego wraz z miejscowym uzupełnieniem nierówności 180 m2 .
 2. Podkład oraz dwukrotne malowanie farba renowacyjną 180 m2.
 3. Rozebranie cokołu betonowego istniejącego ogrodzenia..
 4. Rozebranie ogrodzenia 47 m.
 5. Wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie 11,28 m3.
 6. Obłożenie cokołu kamieniem wapiennym 7,05 m2.
 7. Ułożenie dachówki np. karpiówki na cokole 47 m.
 8. Montaż profili ocynk wraz z malowaniem 94 m.
 9. Ogrodzenie ze sztachet 47 m.
 10. Montaż furtki wejściowej 1 szt.
 11. Wykonanie dojścia z kostki wraz z podbudową 6 m2.
 12. Nawiezienie ziemi urodzajnej, humusu, sianie trawy 100 m2.
 13. Nasadzenie krzewów 20 szt.
 14. Zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich.
 15. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót, i poza nim,  jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
 16. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
 17. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
 18.  Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
 19. Terminowe wykonania i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne.
 20. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
 21. Wykonanie innych prac, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu umowy.
 1. W ofercie należy podać
 2. Cenę ogólną ryczałtową brutto za wykonanie prac.
 3. Liczbę miesięcy udzielonej gwarancji.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Dokumenty wymagane
 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Kryteria wyboru ofert

                Cena – 100 %

 • Informacje dodatkowe

W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: materiały, robociznę.

 • Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 • Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót bez uwag.
 • Termin realizacji do 30 września 2022 r.
 • Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Iwanowice pod adresem
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie lub emailem na adres sekretariat@iwanowice.pl  
do dnia 01 lipca 2022 r. do godz. 10:00.

Poprzedni Zaproszenie do złożenia oferty „Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w miejscowości Sułkowice”
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek