Zarządzanie Kryzysowe

Podstawowe informacje

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

Poziom Krajowy

 • Rada Ministrów na czele z Prezesem Rady Ministrów,
 • Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów – zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Poziom Wojewódzki

 • Wojewoda
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego – organ pomocniczy wojewody powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich

Poziom Powiatowy

 • Starosta,
 • Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego – organ pomocniczy powołany przez Starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy,
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, może być tworzone wspólne Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom Gminny

 • Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – organ pomocniczy powołany przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – utworzone przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Iwanowice zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Referaty Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Iwanowice

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Iwanowice jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Iwanowice.

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Wójcie Gminy Iwanowice i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.)

Elementami składowymi Planu są:

 • PLAN GŁÓWNY
 • ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
 • ZAŁACZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO
 • MAPY

Plan główny

zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie matryc i tabel) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych

to dział Planu obejmujący zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zadania i zasady współdziałania między siłami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych.

Załączniki funkcjonalne planu głównego

określające: procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru (Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią), wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego, zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.

Mapy stanowią graficzne uzupełnienie Planu.

Do lutego 2011 r. obowiązywał Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Iwanowice. Po jego aktualizacji i dostosowaniu do nowych wymogów określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, podpisaniu przez Wójta Gminy Iwanowice oraz zatwierdzeniu przez Starostę Krakowskiego zmienił on nazwę na Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Iwanowice. 

Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Iwanowice umożliwia Wójtowi prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych, a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych – koordynacji działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558).

Przewodniczącym Zespołu jest Wójt Gminy Iwanowice. Członkami Zespołu są kierownicy referatów Urzędu Gminy, kierownicy innych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych raz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Członkowie Zespołu realizują w trakcie jego prac swoje statutowe zadania i obowiązki. Realizacja statutowych zadań przez członków zespołu gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania zadań w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. Wyznaczeniu Koordynatorzy funkcyjni wykonują swoje zadania wynikające z poszczególnych grup działań zarządzania kryzysowego i załączników funkcjonalnych gminnego planu zarządzania kryzysowego odpowiadając za ich realizację.

Do zadań Zespołu należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Służba dyżurna (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ciągłości procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarczania niezbędnych danych, prowadzenia analiz i symulacji w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową oraz dokumentowania prowadzonych czynności w sytuacjach kryzysowych uruchamiana jest całodobowa Służba Dyżurna (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Wójt Gminy Iwanowice określił organizację, siedzibę oraz tryb pracy Służby Dyżurnej (Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego), w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia  całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Do zadań Służby Dyżurnej (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) należy:

 • Zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego – realizowane poprzez całodobowy dyżur, wprowadzany w sytuacji wystąpienia przesłanek do powstania sytuacji kryzysowej, o której mowa w Ustawie, na podstawie decyzji Burmistrza,
 • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej – w szczególności z CZK Starosty Krakowskiego, z CZK Wojewody Małopolskiego oraz w zależności od potrzeb z CZK gmin ościennych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • Dokumentowanie działań  podejmowanych przez Służbę Dyżurną,
 • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa – jest to jedno z zadań obronnych umożliwiających zainicjowanie i przeprowadzenie przejścia do stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu – w wypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub do stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny – w wypadku zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą Polską lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnego odparcia zbrojnej agresji.
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek