Deklaracja dostępności

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w gminie Iwanowice

Zapoznaj się z deklaracją dostępności.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.iwanowice.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Iwanowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.iwanowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.iwanowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Iwanowice
ul. Ojcowska 11
32-095 Iwanowice
Tel: 12 388 40 03

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Strona http://www.iwanowice.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Menu dostępności można wywołać korzystając ze skrótu klawiaturowego alt+9.

W omawianym menu znajduje się kilka wstępnie zdefiniowanych trybów dostępności:

1. Tryb dla epileptyków – redukujący kolor i eliminujący migotanie. Tryb ten umożliwia osobom z padaczką na bezpieczne korzystanie z serwisu, eliminując ryzyko napadów drgawkowych wynikających z intensywnie świecących lub migających animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorów.

2. Tryb dla niedowidzących – poprawiający efekty wizualne witryny. Ten tryb dostosowuje stronę internetową dla wygody użytkowników z wadami wzroku, takimi jak pogorszenie wzroku, widzenie tunelowe, zaćma, jaskra i inne.

3. Tryb niepełnosprawności poznawczej – pomagający skupić się na konkretnej treści. Ten tryb włącza różne, pomocnicze opcje, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi łatwiej skoncentrować się na podstawowych elementach witryny. Tryb przydatny dla osób po udarze mózgu lub z takim zaburzeniami jak: dysleksja, autyzm i inne.

4. Tryb dla osób z ADHD – zmniejszający rozproszenie uwagi i poprawiający koncentrację. Ten tryb pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi łatwiej czytać, przeglądać i skupiać się na głównych elementach strony internetowej, jednocześnie znacznie zmniejszając rozproszenie. 5. Tryb dal niewidomych – pozwalający na korzystanie z witryny wraz z czytnikami ekranowymi. W tym trybie witryna jest zgodna z czytnikami ekranu, takimi jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie dla niewidomych użytkowników, które jest instalowane na komputerze i smartfonie, z którym strony internetowe muszą być zgodne. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu (ciemny kontrast, jasny kontrast, kolor monochromatyczny, wysoki kontrast, wysokie nasycenie, niska saturacja)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość dostosowania koloru tekstu
 • możliwość dostosowania koloru nagłówków
 • możliwość dostosowania koloru tła tekstu
 • konwersja zaznaczonego tekstu na mowę
 • nawigator łączy (mapa strony)
 • klawiatura ekranowa
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany czcionki na przyjazną dla dyslektyków
 • możliwość zatrzymywania animacji
 • możliwość wyrównania tekstu do środka/prawej/lewej strony
 • zmiana rozmiaru i koloru kursora
 • nakładka do czytania
 • pozioma linia do czytania (przewodnik do czytania)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika UG

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Czekaj, pczekaj@iwanowice.pl oraz Grzegorz Palkij, gpalkij@iwanowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 388 40 03 (wew. 27 bądź 38) . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Lokalizacja

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji tj. Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, budynek Poczty.
Do budynku Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (najbliższy przystanek – Iwanowice Dworskie pętla).

Parking

• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
• Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów.
• Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku oraz przestrzeń za wejściem

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne – budynek A:

• Do wejścia prowadzą schody.
• Przy schodach znajduje się poręcz.
• Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przy schodowej.
• Instrukcja obsługi platformy: Podnieść barierkę i wjedź na platformę. Po wjechaniu na platformę barierka powinna być opuszczona i zablokowana. Wciśnij przycisk sterowniczy (góra/dół), trzymając go podczas całej jazdy. Po wjechaniu na górny poziom otwórz furtkę i zjedź z platformy. Furtkę w balustradzie pozostaw domkniętą, aby inny pasażer mógł przywołać platformę za pomocą przycisku sterowniczego umieszczonego na dolnym, bądź górnym przystanku.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
• Dziennik podawczy Urzędu, który pełni między innymi funkcję miejsca w którym można uzyskać informację na temat organizacji Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego (przeszklone drzwi).
• Po prawej stronie od wejścia do budynku do Urzędu znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń. Tablica jest wykonana w kontrastowych kolorach oraz oznaczona dużą czcionką.
• Punkt obsługi znajduje się na dzienniku podawczym i jest wyposażony w pętle indukcyjną.

Wejście do budynku B:

• Wejście znajduje się na poziomie ulicy.
• Na drzwiach znajduje się oznaczenie dla osób z niepełnosprawnościami – piktogram oraz dzwonek przywołujący pracownika obsługi. Oznaczenie widoczne jest z parkingu przed budynkiem Urzędu.
• Po lewej stronie od wejścia do budynku Urzędu znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń. Tablica jest wykonana w kontrastowych kolorach oraz oznaczona dużą czcionką.
• Po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój numer 17 w którym istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
• Szerokość drzwi gmachu pozwala na przejazd wózka. Pokój obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla niedosłyszących, a blat stanowiska o szerokości 90 cm znajduje się na wysokości 80 cm. W przestrzeni obsługi klienta jest zapewniona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku. Źródło światła w danym pomieszczeniu nie znajduje się za osobą obsługującą.

Dodatkowe informacje:

• Na wszystkie kondygnacje budynku możesz dostać się za pomocą schodów. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.
• Urząd wyposażony jest w krzesło do bezpiecznej ewakuacji.
• Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze mogą sygnalizować potrzebę załatwienia sprawy w Urzędzie przy użyciu domofonów oraz dzwonka, znajdujących się przed wejściem głównym budynku A oraz wejściem do budynku B.
• Ze względu na brak windy w budynku, obsługa klienta jest tak zorganizowana, że sprawy mogą zostać załatwione w pokoju numer 17.
• Po użyciu dzwonka pracownik sekretariatu/dziennika podawczego zobowiązany jest wezwać wskazanego urzędnika w celu załatwienia sprawy. Istnieje również możliwość bezpośredniego telefonicznego zgłoszenia się do pracownika referatu właściwego dla danej sprawy.
• Większość pomieszczeń najczęstszej obsługi interesantów w budynku Urzędu wyposażonych jest w pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.
• W budynku na tabliczkach przy drzwiach prowadzących do pomieszczeń znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
• Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.iwanowice.pl/dostepnosc/informacje-o-urzedzie-w-tekscie-latwym-do-czytania-i-zrozumienia-etr/
• Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://www.iwanowice.pl/dostepnosc/jezyk-migowy-w-urzedzie-gminy-iwanowice/

Łazienka

• W budynku znajduje się jedna toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
• Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sali obrad Urzędu (pokój numer 15) po prawej stronie od wejścia. Sala obrad Urzędu znajduje się pomiędzy wejściem do budynku A oraz wejściem do budynku B. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika.
• Aby skorzystać z toalety, konieczne jest otwarcie drzwi do sali obrad. Musisz poinformować pracownika obsługi znajdującego się na dzienniku podawczym/w sekretariacie.
• Na ścianach są zamontowane poręcze.

Raport o stanie dostępności

Raport znajduje się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, dostępny pod adresem: 

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,352978,raport-dostepnosci.html

Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek