Usługi wywozu odpadów

Usługi wywozu odpadów

Polska-Iwanowice: Usługi wywozu odpadów

2019/S 133-327333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Urząd Gminy Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 99
Iwanowice
32-095
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kurkiewicz
Tel.: +48 123884003
E-mail: inwestycje@iwanowice.pl
Faks: +48 123884030
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:

Główny adres: https://iwanowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.iwanowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Iwanowice

Numer referencyjny: IGKR.271.2.17.2019.MK

II.1.2)Główny kod CPV
90511000

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu każdej ilości odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (stale i sezonowo) z terenu Gminy Iwanowice oraz prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4)Opis zamówienia:

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (o pojemności 120 l, 240 l, 1 100 l), Wykonawca powinien udostępnić właścicielom nieruchomości w cenie świadczonej usługi, na czas wykonywania usługi. Obowiązkiem Wykonawcy jest również dostarczenie w cenie świadczonej usługi, kolorowych worków na odpady segregowane bez ograniczeń ilościowych zgodnie z przedmiotem zamówienia. Na terenie gminy obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (stale lub sezonowo) w tym:

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca

a) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach;

b) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

c) posiada umowy z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu zachodniego zgodnie z uchwałą nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2.7.2012 roku, ze zm. uchwała Nr XIII/201/15 z dnia 28.9.2015 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortownia odpadów komunalnych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

Ad 2. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał odbioru i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 2 000 Mg lub 10 000 m3. Wymagana ilość powinna być odebrana i wywieziona w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – załącznik nr 6

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

Ad. 3. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów tj. co najmniej:

— pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, lub samochód typu hakowiec z kontenerem– ilość 1 szt.,

— pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych – ilość 3 szt.,

— pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o masie całkowitej powyżej 3,5 t – ilość 2 szt.,

— pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o masie całkowitej do 3,5 t lub śmieciarka małogabarytowa, umożliwiającymi realizację umowy na obszarach o utrudnionym dostępie – ilość 2 szt.,

— samochód dostosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych – ilość 2 szt.,

— kontenery KP7 i KP10 na odpady budowlane – ilość po 2 szt. każdego rodzaju,

— system monitorowania w postaci zapisu kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub dysponuje aparatem fotograficznym z których musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków segregacji odpadów.

Wszystkie pojazdy świadczące usługi dla Zamawiającego muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych oraz udostępnienie Zamawiającemu dostępu do portalu internetowego umożliwiającego kontrolę trasy przejazdu pojazdów świadczących usługi dla Zamawiającego.

Wykonawca dołączy do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony poprzez posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000 PLN (słownie: pięćset tys. złotych),

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2019

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

17.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019

Załaczniki dostepne pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,1635323,uslugi-wywozu-odpadow.html

Poprzedni Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn.: “Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 tony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach”.
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek