Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor” w Referacie Finansowo – Księgowym w Urzędzie Gminy Iwanowice

Ogłoszenie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor” w Referacie Finansowo – Księgowym w Urzędzie Gminy Iwanowice

SG.2110.1.2024

Wójt Gminy Iwanowice

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

„Inspektor” w Referacie Finansowo – Księgowym – 1 etat

nazwa stanowiska urzędniczego w Urzędzie Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

1.    Wymagania niezbędne:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 530), dla stanowisk urzędniczych, t. j.:

a)  obywatelstwo polskie;

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)  brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;

e)  nieposzlakowana opinia;

f)   wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w kierunku: rachunkowość, finanse, ekonomia;

g)  udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku;

h)  znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o podatku VAT;

i)   znajomość funkcjonowania księgowości budżetowej w szczególności klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej;

j)   mile widziana znajomość systemu KORELACJA.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)  Biegła znajomość obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.

b)  Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, bankowych oraz służących do sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

c)  Znajomość systemu „Program Płatnik”.

d)  Cechy osobowości: profesjonalizm, sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, odporność na stres.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Naliczenie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie Płace-Kadry.

2. Obsługa systemu „Program Płatnik”.

3. Sporządzanie, wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych.

4. Prowadzenie urządzeń syntetycznych oraz analitycznych ksiąg rachunkowych w zakresie:

 • Budżetu-Organ oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy w zakresie dzienników cząstkowych: „Dochody UG”, „Udostepnienie Danych Osobowych” w Systemie Finansowo-Księgowym:

–  księgowanie operacji gospodarczych na kontach zgodnie z zasadami rachunkowości,

–  prowadzenie ksiąg rachunkowych według klasyfikacji budżetowej,

–  sporządzanie zestawień obrotów i sald kont w ujęciu analitycznym i syntetycznym,

–  uzgadnianie wpłat mieszkańców z tytułu podatków, śmieci, itp. z referatem Podatków i Opłat.

5. Dekretowanie wyciągów bankowych z rachunków budżetu gminy oraz jednostek.

6. Wprowadzanie zmian budżetowych w planach finansowych w wprowadzonych dziennikach cząstkowych wynikających z podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

7. Uzgadnianie kont analitycznych z kontami księgi głównej.

8. Dokonywanie kontroli wydatków pod względem formalno-rachunkowych dla jednostek obsługiwanych przez UG.

9. Sporządzanie i odbieranie sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych: Rb-27S, Rb-28 S z jednostki budżetowej oraz odbiór i łączenie sprawozdań z podległych jednostek organizacyjnych.

10. Prowadzenie rozrachunku podatku VAT (ewidencja sprzedaży, zakupu oraz JPK VAT).

11. Wykonywanie prac związanych z wyceną i rozliczeniem inwentaryzacji składników majątkowych oraz dokonywanie weryfikacji sald kont i sporządzanie protokołów z ww. czynności.

12. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie wynagrodzeń pracowników.

13. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej powstałej na stanowisku pracy do Archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Współpraca przy: opracowywaniu projektu budżetu, sprawozdaniu opisowym z przebiegu wykonania budżetu, sporządzaniu wyceny i rozliczeniu inwentaryzacji.

4.    Warunki pracy na danym stanowisku:

–   wymiar czasu pracy: pełny etat;

–   wynagrodzenie zasadnicze;

–   dodatek za wieloletnia pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego brutto) uzależnione od udokumentowanego stażu pracy oraz premia regulaminowa zgodna z wewnętrznym regulaminem wynagradzania;

–   miejsce pracy: Urząd Gminy Iwanowice: ul. Ojcowska 11, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie;

–   rodzaj pracy: praca biurowa, wymagająca dużego stopnia samodzielności, a także współdziałania z pracownikami;

–   stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów oraz obsługą komputera i urządzeń biurowych, wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne;

–   możliwość uczestniczenia w szkoleniach;

–   nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Iwanowice z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

–   budynek Urzędu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Iwanowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny,

b)  życiorys (curriculum vitae),

c)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) i kwalifikacje zawodowe,

d)  kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

e)  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h)  oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

i)   oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

j)   ewentualne kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

k)  kopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego, dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

l)   kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych).

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu – brak własnoręcznego podpisu na dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

Kopie przedkładanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice na Dzienniku Podawczym lub pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32 – 095 Iwanowice,  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor w Referacie Finansowo – Księgowym” w Urzędzie Gminy Iwanowice w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP).

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 388 40 03 wew. 30.

Przed nawiązaniem stosunku pracy osoba wskazana do zatrudnienia zobowiązana jest do dostarczenia do Urzędu Gminy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy kandydata. Koszty zaświadczeń ponosi przyszły pracodawca.

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w ogłoszeniu zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy opatrzyć je następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisy prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody powinien być złożony podpis.

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na stanowisko pracownika samorządowego (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem https://bip.iwanowice.pl lub na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu.

Informujemy, że:

a)  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

b)  Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

c)  Po upływie wskazanego okresu dokumenty będą komisyjnie niszczone.

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie, dnia 13 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,2481884,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-referacie-finansowo-ksiegowym-w-urzedzie-gminy-iwan.html

Poprzedni Bezpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Krakowskiego na 2024 rok.

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek