Zarządzenie Nr O.4.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr O.4.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr O.4.2023

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.  poz. 40) oraz art. 11 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku,  poz. 1327), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr L/485/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.;

Wójt Gminy Iwanowice zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane między innymi poprzez edukację muzyczną dzieci i młodzieży, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert oraz pozostałe informacje określono szczegółowo w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr O.4.2023

Wójta Gminy Iwanowice z dnia 12 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.  poz. 40) oraz art. 11 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku,  poz. 1327), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późń. zm. ) oraz Uchwały Nr L/485/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.;

Wójt Gminy Iwanowice ogłasza

 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ I

CEL I RODZAJ ZADANIA

§1

 1. Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie przez Wójta Gminy Iwanowice organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice o charakterze kulturalnym i artystycznym odpowiadającego zadaniom „Programu Współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2023”.
 2. W ramach projektu oferent może ubiegać się o dofinansowanie w/w zadań w zakresie m.in. edukacji muzycznej obejmującej rozwój kreatywności, przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności przez dzieci i młodzież na terenie Gminy Iwanowice.

§2

 1. Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmuje w szczególności oraz ma na celu:
 2. naukę gry na instrumentach dętych,
 3. udział w organizowanych przeglądach, konkursach, festiwalach itp.,
 4. zakup, utrzymanie i modernizację instrumentów oraz innych akcesoriów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania publicznego,
 5. lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną Gminy,
 6. organizowanie czasu wolnego i aktywizację mieszkańców.

ROZDZIAŁ II

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA ORAZ INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ IWANOWICE W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI

§3

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 2. Na realizację zadania publicznego o którym mowa w § 1, w roku 2023 przeznacza się kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju w 2022 r. wyniosła 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju w 2021 r. wyniosła 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§4

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  • Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia, które będą rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż  30 listopada 2023 roku.
  • Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

§5

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mogą uczestniczyć wszystkie organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

§6

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§7

 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego.
 2. Dotacja może być wykorzystana na zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją zadania, które skierowane jest do mieszkańców Gminy Iwanowice. W szczególności może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
  1. kosztów zarządzania projektem,
  1. wynagrodzeń dla animatorów, instruktorów, prowadzących działania zgodnie z założeniami projektu,
  1. usług poligraficznych,
  1. zakupu materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
  1. wynajmu elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania np. nagłośnienie, oświetlenie, scena, itp.,
  1. kosztów promocji przedsięwzięcia,
  1. usług transportowych.
 • Środków dotacji nie można przeznaczyć na:
  • działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie oraz nie związane
   z realizacją zadania,
  • zakup gruntów,
  • działalność gospodarczą,
  • działalność polityczną,
  • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  • kary, mandaty, koszty procesów sądowych, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań,
  • koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów),
  • zakup napojów alkoholowych,
  • koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na postawie umowy cywilnoprawnej,
  • remonty,
  • inwestycje.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY

§8

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, opisanych  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.” , w terminie do 2 lutego 2023 r. do godz. 14:00 naDzienniku Podawczym Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi zawierać nazwę i adres (siedzibę) oferenta. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia.
 1. Oferta winna być złożona na druku, o których mowa w obowiązującym wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz.2057). Wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia konkursowego.
 2. Istnieje możliwość składania ofert wspólnych przez kilka podmiotów uprawnionych do przystąpienia do otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

§9

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o wsparcie finansowe Gminy, musi wykazać w składanej ofercie udział finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego, przy czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 10 % wartości realizowanego zadania.

§10

 1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
  1. tytuł projektu oraz szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  1. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
  1. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  1. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  1. informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  1. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadnia pochodzących z innych źródeł,
  1. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
  1. odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
  1. pełnomocnictwo do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych,
  1. statut organizacji.
 2. Oferta, aby zostać uznaną za prawidłową musi spełniać następujące kryteria:
  1. oferta została sporządzona w formie drukowanej na właściwym formularzu,
  1. oferta została złożona przez podmiot do tego uprawniony,
  1. oferta jest kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć ( np. wpisać „ nie dotyczy”),
  1. oferta podpisana jest przez osobę/osoby uprawnione,
  1. podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność ofert.
 • Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i dokumenty:  
  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta, jeśli nie znajduje się w bazie internetowej KRS)
  • dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny – zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  • inne dokumenty, jeśli są wymagane np. szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta;
  • numer konta oferenta (w przypadku nie wykazania go w ofercie)
 • Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości III. pkt 5 oraz 6 tj. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie obowiązkowo należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty zadania.

ROZDZIAŁ V

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

§11

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych po upływie terminu wskazanego w § 8 ust. 1.

§12

 1. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem przez Wójta Gminy Iwanowice.
 2. Do członków Komisji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) o wyłączeniu pracownika.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej wniosków w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego.
 4. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi „ocenę ofert”.
 5. Oferta, aby spełniać wymogi formalne musi spełniać następujące kryteria:
 6. Oferta zgodna z rodzajem i zakresem zadania publicznego wskazanymi
  w ogłoszeniu konkursowym;
 7. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym;
 8. Oferta została przygotowana na odpowiednim formularzu;
 9. Oferta zgodna z działalnością statutową oferenta;
 10. Oferta posiada wypełnione wszystkie pola formularza;
 11. Procentowy wkład własny spełnia kryterium określone w ogłoszeniu konkursowym;
 12. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta;
 13. Oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 14. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Komisja może zobowiązać oferenta do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
 15. Oferta, aby spełniać wymogi merytoryczne musi spełniać następujące kryteria:
 16. Możliwość realizacji zadania przez oferenta;
 17. Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
 18. Opis realizacji zadania;
 19. Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
 20. Proponowana jakość wykonania zadania;
 21. Realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania;
 22. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu
  i harmonogramu z opisem zadania);
 23.  Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie;
 24. Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze;
 25. Kalkulacja kosztów realizacji zadania;
 26. Wkład finansowy, pochodzący ze środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, z innych źródeł publicznych, z pozostałych środków finansowychoraz wkład osobowy (przeliczona finansowo praca społeczna członków i/lub wolontariuszy) wynosi co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 • W wyniku oceny może zostać wybrana  tylko jedna oferta na dane zadanie, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu , który po zakończeniu prac przekazany jest Wójtowi Gminy w celu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty i określenia kwoty dotacji przyznanej wnioskodawcy na realizacje zadania.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice, stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwanowicach.
 • Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 • Dla decyzji w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 • Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeśli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 • Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 • Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

§13

Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy zobowiązany jest do :

 1. Zawarcia przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 2. Dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji. Niespełnienie tego warunku traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej kwoty dotacji.
 3. Realizacja zadania nastąpi na warunkach określonych w umowie.
 4. Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy.
 5. Sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). Wzór sprawozdania stanowi załącznik numer 3 do ogłoszenia konkursowego.
 6. Przedłożenia w formie załącznika do sprawozdania informacji o formach podejmowanych działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie informacji o realizacji zadań dotowanych z budżetu Gminy Iwanowice np. w mediach, w portalach społecznościowych, poprzez plakaty, ulotki, czy w prasie wraz z materiałami potwierdzającymi realizację powyższych działań promocyjnych (wymagane jest dołączenie wzorów ulotek, plakatów, wycinków z prasy). 
 7. Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ustawy z dnia  19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.) w zakresie jaki jest możliwy i wykonalny.  W indywidualnym przypadku dopuszcza się zapewnienie dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1062 ze zm.).
 8. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywanie zmiany w zakresie sposobu
  i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Wójta Gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.
 9. W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany powyżej 20% danego kosztu w ramach przyznanej dotacji wymagają uprzedniej zgody Wójta Gminy.
 10. Przesunięcia o których  mowa w ust. 8 są możliwe pod warunkiem zachowania % udziału środków własnych.
 11. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych w ofercie, bądź aktualizacji rezultatów.
 12. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od założeń projektu wynikającego z umowy.
 13. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.
 14. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania.

§14

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Wójt Gminy Iwanowice zalecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące, w szczególności:

 1. stan realizacji zadania,
 2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
 3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 4. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§15

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ogłoszeniu.

§16

Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) do oferty należy dołączyć załączoną “Klauzulę informacyjną ogólną”.

Załączniki do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem:

2023 | BIP

Poprzedni Ostrzeżenie meteorologiczne dla ludności przebywającej na obszarze województwa małopolskiego!
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek