Zarządzenie Nr O.8.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2023 roku

Zarządzenie Nr O.8.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2023 roku

Zarządzenie nr O.8.2023

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) oraz § 8 ust.1 Uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia  16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r., w związku z Zarządzeniem Nr O.2.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 9 stycznia 2023 r.,

Wójt Gminy Iwanowice zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2023 roku w składzie:

1) Przewodniczący Komisji –  Paulina Czekaj

2) Członek Komisji – Dorota Bartuś

3) Członek Komisji – Wiktoria Adamek

§ 2

Zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr O.8.2023
Wójta Gminy Iwanowice 
z dnia 23 stycznia 2023 roku

Regulamin pracy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2023 roku

1.    Ogólne zasady pracy Komisji Konkursowej (zwanej dalej Komisją):

a)    Prace Komisji prowadzone są w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Iwanowice Nr O.8.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku.

b)    Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje społecznie.

c)    Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia pracownika.

d)    Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że:

 • nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o  przyznanie dotacji,
 • od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku  pracy

lub zlecenia z oferentami oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział  w procedurze konkursowej,

 • nie pozostaje z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

e)    Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

f)     Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

g)    Decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.

 2.    Przebieg prac Komisji:

a)    Komisja przystępuje do rozpatrywania ofert po ustaleniu, że:

 • ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice,
  a także w siedzibie Urzędu Gminy w Iwanowicach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • upłynął termin nadsyłania ofert.

b)    Komisja przystępuje do oceny ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu. W razie ich nie spełnienia oferent może uzupełnić braki w ofercie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję. Jeżeli oferent nie uzupełni braków formalnych w określonym terminie, jego oferta nie będzie rozpatrywana.

c)    Członkowie Komisji oceniają oferty w karcie oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

d)    Każdy z członków Komisji  dokona samodzielnej oceny wniosków, przyznając punkty w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny merytorycznej. Następnie dla danego wniosku zostanie wyliczona suma punktów z trzech ocen.

e)    Projekt może otrzymać dofinansowanie jeśli uzyska minimum 60% całkowitej liczby punktów, tj. 90 punktów z trzech ocen; maksymalna liczba punktów z trzech ocen to 150.

f)     Dofinansowanie otrzymają projekty, które otrzymały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na konkurs.

g)    Informacja o wynikach konkursu (lista rankingowa) zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice.

h)    Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji.

i)     Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Iwanowice, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji w formie zarządzenia.

Załączniki do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem:

2023 | BIP

Poprzedni Kontrole w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek