Zaproszenie do złożenia oferty – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” – II postępowanie

Zaproszenie do złożenia oferty – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” – II postępowanie

Uwaga: Zmiana treści zapytania ofertowego: Ze względu na nadmierne wymagania z treści zapytania ofertowego:

 • rozdział III pkt. 2 a i c usunięto wymóg posiadania uprawnień od minimum 8 lat oraz wymóg posiadania doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności przy realizacji robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej dla inspektorów branży elektrycznej oraz sanitarnej. Wymogi dla branży konstrukcyjno-budowlanej pozostają bez zmian.
 • rozdział IV pkt. 2 “Lata posiadania uprawnień inspektorów” zmienia się na “lata posiadania uprawnień inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej”

W związku z powyższą zmianą dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 – Oświadczenie wykonawcy stosownie do zmian treści zapytania ofertowego. W załącznikach opublikowano treść zmienionego załącznika nr 2. Zmieniona treść zapytania ofertowego jest obowiązująca przy składaniu ofert.

Numer sprawy: IGKR.271.1.19.2023.PM                        Iwanowice Włościańskie, 29 maja 2023 r.

Gmina Iwanowice jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty
na zadanie p.n.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Iwanowice nr O.6.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

I. Zamawiający:

Gmina Iwanowice

Adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl Strona internetowa: www.iwanowice.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 08:00–16:00, piątek 8:00-15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opis inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego:

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

Zamawiający, informuje, iż dysponuje stosownymi pozwoleniami na budowę.

Zamówienie dotyczy przejęcia nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji prac. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,414865,igkr2711152022pm-budowa-budynku-wielofunkcyjnego-na-potrzeby-edukacyjne-szkoly-w-poskwitowie-oraz-os.html

Obecny etap realizacji to:

 1. Dokonano rozbiórki budynku OSP.
 2. Wykonano ławy fundamentowe.
 3. W trakcie realizacji zbrojenie i wylewanie fundamentów.

2. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego:

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 poz. 2351 z późn. zmianami) a ponadto:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z SWZ na roboty budowlane, z obowiązującymi przepisami,
dokumentacją projektową, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną (projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania;
3) Udostępnienie numeru telefonu komórkowego każdego z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie konieczności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji;
4) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, właścicielami nieruchomości sąsiadujących z inwestycją, itp.;
5) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;
6) Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;
7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.
8) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień, których nie można było przewidzieć, zaniechania wykonania robót określonych w SWZ na roboty budowlane oraz wykonania robót zamiennych i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zleceniodawcy.
9) Zatwierdzanie kart materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania w ramach wykonywania robót budowlano-montażowych w terminie do 48 godzin od przedłożenia kart technicznych materiałów i urządzeń przez Wykonawcę.
10) Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
11) Egzekwowanie od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni;
12) Stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu do 24 godzin. Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być zgłoszona Zamawiającemu i potwierdzona wpisem na listę obecności.
13) Obecność na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu, każdy pobyt musi być potwierdzony podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do umowy;
14) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej postępu robót podczas każdej obecności na budowie;
15) W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę
16) Identyfikowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowanie o tym Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;
17) Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót;
18) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania
19) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich
20) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu;
21) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – kontrolnych dla jednostek zewnętrznych w terminie do 5 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego
22) Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót
23) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia
24) Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane
25) Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad
26) Dokonanie odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy
27) Decydowanie, w razie konieczności po zasięgnięciu opinii projektanta świadczącego nadzór autorski, o:
a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;
c) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót;
d) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej;
28) Wnioskowanie do Zamawiającego o:
a) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych;
c) udzielenie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą Pzp;
29) Udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamianie Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania;
30) Zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;
31) Sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;
32) Zatwierdzanie rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych robót;
33) Kontrolę i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę zadania.
34) Potwierdzenie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.
35) Kontrolę i potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót.
36) Informowanie Zleceniodawcy o stanie zaawansowania zadania oraz występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania.
37) Rozliczenie umowy na wykonanie zadania w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę zadania w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji zadania.
38) Wnioskowanie do Zleceniodawcy o naliczenie kar dla Wykonawcy za nieprzestrzeganie zapisów SWZ i postanowień umowy.
39) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez cały okres obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych.
40) Udział w czynnościach zmiany rozwiązań projektowych oraz w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb na powiadomienie Zamawiającego.
41) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy.
42) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.
43) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
44) Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.
45) Przeprowadzanie odbioru robót ulegających zakryciu i zaniknięciu.
46) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych.
47) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
48) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową.
49) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany.
50) Przeprowadzanie niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych.
51) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
52) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP a także oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
53) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.
54) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,

55) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
56) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1330 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.

Wartość ryczałtowa brutto inwestycji po przetargu wynosi: 7 800 000,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: od dnia 15 czerwca 2023 r.

Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem zakończenia zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych i odbioru inwestycji.

Termin wykonania robót budowlanych: został określony na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac to 6 maj 2024 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane, przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadają.
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi dla branż objętych przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;
 • W ramach zamówienia wykonawca zapewni nadzór inwestorski inspektorów posiadających:
 • uprawnienia budowlane dla branży: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
 • uprawnienia budowlane dla branży: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od 8 lat

doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności przy realizacji robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej;

 • uprawnienia budowlane dla branży: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoenergetycznych – dopuszcza się uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Weryfikacja spełnienia warunku następuje na podstawie Oświadczenia – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

IV. Kryteria oceny oferty:

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Cena – waga 50 pkt. Lata posiadania uprawnień inspektora z branży konstrukcyjno – budowlanej – 20 pkt.

Minimum 8 lat posiadania uprawnień.

min. 8 lat = 0 pkt

min.10 lat =6 pkt

min. 12 lat =12 pkt

min. 14 lat = 20 pkt

 • Ilość pobytów na budowie każdego z inspektorów w ciągu tygodnia – 15 pkt:

Minimum 3 dni w tygodniu

3 razy w tygodniu = 0 pkt

4 razy w tygodniu = 5 pkt

5 razy w tygodniu = 15 pkt

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewywiązywania się z zadeklarowanej w ofercie ilości dni pobytów na budowie któregokolwiek z inspektorów z równoczesnym nałożeniem kar umownych na wykonawcę za niewypełnianie warunków umowy skutkujące jej rozwiązaniem. 

 • Czas przybycia na budowę każdego z inspektorów – 15 pkt.

Minimum 2 godziny po zgłoszeniu telefonicznie lub mailowo przez Zamawiającego

2 godziny =0 pkt

1 godzina = 5 pkt

0,5 godziny = 15 pkt

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewywiązywania się z zadeklarowanego w ofercie czasu przybycia na budowę któregokolwiek z inspektorów z równoczesnym nałożeniem kar umownych na wykonawcę za niewypełnianie warunków umowy skutkujące jej rozwiązaniem.

Oferty oceniane będą punktowo.

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta to 100 pkt.

Oferta winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

V. Zakres wykluczenia :

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi nie spełniającemu warunków udziału w postępowaniu ujętych w pkt. III.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę propozycji cenowej należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację zamówienia lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, składające się na ofertę:

 1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. posiadania wymaganych uprawnień – Załącznik Nr 2 Zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie (Dziennik Podawczy) lub przesłać na adres: Urzędu Gminy Iwanowice  do dnia 02 czerwca 2023 do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” – nie otwierać do 02 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 lub mailowo w formie skanów lub dokumentów podpisanych elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@iwanowice.pl w temacie maila należy wpisać: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów”. Ceny podane w ofercie  wyrażone mają być cyfrowo i słownie.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego:

 • Paweł Marczyk, tel. (012) 388-40-03 w. 37, e-mail: pmarczyk@iwanowice.pl,
 1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą mailową poprzez adresy pmarczyk@iwanowice.pl oraz sekretariat@iwanowice.pl z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona na skrzynkę sekretariat@iwanowice.pl.
 2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą maila lub faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.

IX. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca ma obowiązek podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

X.        Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Iwanowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie.
 3. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Pawłem Chochół, kontakt: adres e-mail: iodo@iwanowice.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr IGKR.271.1.19.2023.PM oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 9. Posiada Pan/Pani:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
   w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  1. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 12.  

XI. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwości do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.
 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców:

– którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;

– złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania   ofert, oraz zamieści na stronie internetowej, jeśli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3

                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                Paweł Marczyk

                                                                       Kierownik Referatu Inwestycji

      Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Poprzedni Raport o stanie gminy za 2022 r.
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek